Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rekru­ta­cja do pro­jek­tu “PRA­CA-NIE­ZA­LEŻ­NOŚĆ-SUK­CES”

Infor­mu­je­my, że w dniu 15 czerw­ca 2020r. roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję Uczest­ni­ków II okre­su finan­so­wa­nia w pro­jek­cie “Pra­ca-nie­za­leż­ność-suk­ces…”. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o zło­że­nie doku­men­ta­cji rekru­ta­cyj­nej oso­bi­ście (Biu­ro pro­jek­tu w Jele­niej Górze, Łodzi, War­sza­wie, Rze­szo­wie) lub pod­pi­sa­ne ska­ny na adres koordynator@kson.pl do dnia 25 czerw­ca 2020r.

(zgod­nie z zapi­sa­mi pro­jek­tu rekru­ta­cja pro­wa­dzo­na jest w spo­sób cią­gły, jed­nak kry­te­rium jest tak­że kolej­ność zgło­szeń) W załą­cze­niu doku­men­ty rekrutacyjne:

 

Regu­la­min rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie
Załąz­znik 1 — For­mu­larz rekru­ta­cyj­ny
Załącz­nik 2 — Klau­zu­la RODO
Załącz­nik 3 — Dew­kla­ra­acja uczestnictwa