Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­cuj w Radiu KSON

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza oso­by zain­te­re­so­wa­ne dzien­ni­kar­stwem, obrób­ką dźwię­ku i pra­cą w radiu do współ­two­rze­nia Radia KSON. Ofe­ru­je­my moż­li­wość prze­szko­le­nia z zakre­su mon­ta­żu dźwię­ku oraz tech­nik radio­wych. Zgod­nie z misją Sej­mi­ku zapra­sza­my rów­nież oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny 690 680 050 lub na e‑mail radio@kson.pl.