Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

W pogo­ni za praw­dą, XX wiek na Dol­nym Ślą­sku — Skarby

Zapra­sza­my na kolej­ny odci­nek audy­cji “W pogo­ni za praw­dą — XX wiek na Dol­nym Ślą­sku” — w dzi­siej­szym odcin­ku Skar­by Wil­ko­ła­ków. W tym odcin­ku dowie­my się czy pohi­tle­row­skie podziemie

utwo­rzo­ne mię­dzy inny­mi na Dol­nym Ślą­sku, po roku 1945, mia­ło coś wspól­ne­go z ukry­wa­niem i pil­no­wa­niem skar­bów zra­bo­wa­nych z fron­tów II Woj­ny Świa­to­wej. Na audy­cję Macie­ja Rege­wi­cza zapra­sza­my o 17.00 do www.radiokson.pl.

Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.