Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Radio KSON na weekend

Już w ten week­end zapra­sza­my Pań­stwa do wysłu­cha­nia cie­ka­wych repor­ta­ży radio­wych przy­go­to­wa­nych w ramach blo­ku audy­cji pro­oby­wa­tel­skich. Nasi dzien­ni­ka­rze odsło­nią cie­ka­we i mało zna­ne zakąt­ki nasze­go regio­nu, ale i świa­ta. Zapra­sza­my w sobo­tę i nie­dzie­lę o godzi­nie 17.00, a przed nami nastę­pu­ją­ce audycje:

 

Fiń­ski sys­tem edu­ka­cji
Michał Makow­ski przy­bli­ża miesz­kań­com regio­nu Fin­lan­dię. Teraz poka­zu­je jak dzia­ła fiń­ski sys­tem edu­ka­cji. Posłu­chaj­cie co inte­re­su­ją­ce­go Michał Makow­ski pro­po­nu­je dzie­ciom w lapoń­skiej wio­sce Kale­va­la w Boro­wi­cach w audy­cji Gabrie­li Stefanowicz.

W pogo­ni za praw­dą — histo­ria Pani Jani­ny
W kolej­nej audy­cji ” W pogo­ni za praw­dą ” Maciej Rege­wicz opo­wie histo­rię Pani Jani­ny, któ­ra w wie­ku 17 lat pra­co­wa­ła na polu ziem­nia­ków pil­no­wa­nym przez żoł­nie­rzy nie­miec­kich. Co tam się wyda­rzy­ło? Histo­ria nigdy nie jest i nie będzie czarno-biała.

Oswo­ić żywio­ły
Czy czło­wiek jest w sta­nie prze­trwać w tem­pe­ra­tu­rze docho­dzą­cej do ‑60 stop­ni Cel­sju­sza bez uży­wa­nia źró­deł cie­pła? Oka­zu­je się, że tak, ale klu­czo­wą rolę odgry­wa przy­go­to­wa­nie. Piotr Mar­czew­ski i Valer­jan Roma­no­vski udo­wod­ni­li, że mróz da się oswo­ić, a o tym wszyst­kim opo­wia­da­ją w audy­cji Gabrie­li Stefanowicz.

Bęb­ny i Afry­ka — Łukasz Maj
Podró­że kształ­cą, szcze­gól­nie te dale­kie. W cza­sie epi­de­mii nie­ste­ty w więk­szo­ści wypad­ków ogra­ni­cza­ją się one do wodze­nia pal­cem po mapie, ale za to bez ogra­ni­czeń moż­na o nich roz­ma­wiać. Jed­nych do zwie­dza­nia świa­ta moty­wu­ją kra­jo­bra­zy, innych kuch­nia, jesz­cze innych obca kul­tu­ra. W przy­pad­ku Łuka­sza Maja była to jed­nak muzy­ka, a dokład­niej rytm, któ­ry spra­wił, że posta­no­wił on dotrzeć do jego sym­bo­licz­ne­go ser­ca, czy­li Afry­ki. Na tą peł­ną przy­go­dy audy­cję zapra­sza Igor Kociubiński.

Zapra­sza­my codzien­nie o godzi­nie 17.00 do wysłu­cha­nia cie­ka­wych repor­ta­ży na www.radiokson.pl.

Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds