Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ofer­ty pra­cy w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

W związ­ku z reali­za­cją nowych pro­jek­tów i przed­się­wzięć Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych poszu­ku­je osób na nowe sta­no­wi­ska. Zapra­sza­my do apli­ko­wa­nia oso­by chęt­ne do pod­ję­cia współ­pra­cy w nastę­pu­ją­cych obszarach:

 

- obsłu­ga finan­so­wo-admi­ni­stra­cyj­na pro­jek­tów dofi­nan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (gł. PFRON), wyma­ga­my min. 1 rok doświad­cze­nia w pra­cy na podob­nym sta­no­wi­sku – umo­wa zle­ce­nia ok. 70 h /m‑c wyna­gro­dze­nie ok. 2000,00 – 2500,00 brut­to ( w zależ­no­ści od sta­tu­su w ZUS)

- dorad­ca-kon­sul­tant oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią - asy­stent Rzecz­ni­ka Inte­re­sów osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią (udzie­la­nie porad oso­bi­ście, mailo­wo, tele­fo­nicz­nie, obsłu­ga biu­ra Rzecz­ni­ka), wyma­ga­my pod­sta­wo­wej zna­jo­mo­ści praw i upraw­nień osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz osób z ich oto­cze­nia oraz komu­ni­ka­tyw­no­ści i wyso­kiej kul­tu­ry oso­bi­stej – umo­wa zle­ce­nia ok. 120 h./m‑c wyna­gro­dze­nie ok. 2500,00 ‑3000,00 brut­to (w zależ­no­ści od sta­tu­su ZUS)

- dorad­ca zawo­do­wy, wyma­ga­my wykształ­ce­nia kie­run­ko­we­go i min. 1 rok doświad­cze­nia w opra­co­wy­wa­niu Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Dzia­ła­nia – umo­wa zle­ce­nia ok. 20–50 h/m‑c, ( z moż­li­wo­ścią zwięk­sze­nia w przy­pad­ku pozy­tyw­nej oce­ny pra­cy)  staw­ka godzi­no­wa 50,00–80,00 zł. brutto

- koor­dy­na­to­ra pro­jek­tów dofi­nan­so­wa­nych ze środ­ków PFRON, wyma­ga­my min. 1 rok doświad­cze­nia w koor­dy­no­wa­niu pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych – umo­wa zle­ce­nia ok. 60 h/m‑c wyna­gro­dze­nie 2000,00–2500,00 brut­to ( w zależ­no­ści od sta­tu­su ZUS)

- oso­ba ds. pro­mo­cji pro­jek­tów, wyma­ga­my doświad­cze­nia w mar­ke­tin­gu i rekla­mie, dobrej zna­jo­mo­ści SM, kom­pu­te­ro­wych pro­gra­mów gra­ficz­nych, umo­wa cywil­no­praw­na ok. 30–50 h/m‑c wyna­gro­dze­nie ok. 1500,00 zł./m‑c brutto.

Infor­mu­je­my, że dopusz­cza­my czę­ścio­wą moż­li­wość — nie prze­wi­du­je­my wyłącz­nie  zdal­nej for­my wyko­ny­wa­nia usług, w związ­ku z tym pro­si­my o nie­apli­ko­wa­nie osób zamiesz­ka­łych w odle­gło­ści unie­moż­li­wia­ją­cej świad­cze­nie usług w for­mie sta­cjo­nar­nej tj. w sie­dzi­bie KSON  w Jele­niej Górze.

Umo­wy będą zawie­ra­ne na okres maks. 12 mcy, z moż­li­wo­ścią ich przedłużenia.

Ofe­ru­je­my rów­nież moż­li­wość roz­wo­ju i samo­roz­wo­ju oraz współ­pra­cy w innych zakresach.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt mailo­wy – koordynator@kson.pl, pro­si­my wysłać CV w tytu­le info, na jakie sta­no­wi­sko Pani/Pan apli­ku­je wraz z klau­zu­lą o zgo­dzie na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w ter­mi­nie do 25 maja 2020r. Pro­si­my nie tele­fo­no­wać – skon­tak­tu­je­my się z wybra­ny­mi osobami. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds