Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Teatr Uciecz­ko­wy — Napro­mie­nio­wa­ny Raj

Zapra­sza­my na dzi­siej­szą audy­cję Igo­ra Kociu­biń­skie­go poświę­co­ną ini­cja­ty­wie Teatru Uciecz­ko­we­go. “Napro­mie­nio­wa­ny Raj” to spek­takl, któ­ry poru­sza temat wydo­by­cia ura­nu w Karkonoszach.

Na tę teatral­ną lek­cję histo­rii zapra­sza twór­ca Teatru Uciecz­ko­we­go Jaro­sław Szczy­żow­ski. A my zapra­sza­my na audy­cję w Radiu KSON dzi­siaj o godzi­nie 17.00 — www.radiokson.pl  lub w dowol­nym momen­cie na stronie -> 
Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.