Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rato­wa­nie zwie­rząt w trak­cie epidemii

Od dzi­siaj na ante­nie Radia KSON zapra­sza­my do naj­now­szych audy­cji reli­zo­wa­nych w ramach radia pro­oby­wa­tel­skie­go. Od ponie­dział­ku do sobo­ty o godzi­nie 17.00 swo­je pre­mie­ry będą mia­ły audy­cje poru­sza­ją­ce tema­ty bli­skie miesz­kań­com Dol­ne­go Śłą­ska i nie tylko.

Dzi­siaj Igor Kociu­biń­ski  roz­ma­wia z Kon­ra­dem Kuź­miń­skim z  Dol­no­ślą­skie­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Zwie­rząt mię­dzy inny­mi o tym, że zakaz prze­miesz­cza­nia się w kon­tek­ście ich pra­cy był absur­dal­ny, bo gło­dzo­ne, zanie­dba­ne i umie­ra­ją­ce zwie­rzę­ta nie pocze­ka­ją na koniec epidemii.

Dodat­ko­wo inter­wen­cji mają teraz jesz­cze wię­cej, bo zamknię­cie w domach na nie­któ­rych dzia­ła wyjąt­ko­wo nega­tyw­nie. Cho­dzi przede wszyst­kim o gło­śną spra­wę z Wał­brzy­cha, w rodzi­nie prze­by­wa­ją­cej na kwa­ran­tan­nie docho­dzi­ło do zoo­fi­lii i znę­ca­nia się nad psa­mi… i to przez dzie­ci. Teraz wolon­ta­riu­sze mają ponieść kon­se­kwen­cje rze­ko­me­go zła­ma­nia zaka­zów i obostrzeń.

Sfi­nan­so­wa­no z dota­cji PROO w wyso­ko­ści 199 988,00 zł w ramach reali­za­cji zada­nia okre­ślo­ne­go umo­wą PROO3/23/2019.
Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.