Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

OSTAT­NIE POŻEGNANIE

kondolencje 1“Są poże­gna­nia, na któ­re nigdy nie będzie­my goto­wi.
Są sło­wa, któ­re zawsze wywo­ły­wać będą morze łez
I są takie oso­by na myśl o któ­rych zasy­pie nas lawi­na wspo­mnień.”
Z głę­bo­kim smut­kiem i żalem zawia­da­mia­my,
że dnia 10 maja 2020 r. odszedł od nas
ŚP. Tade­usz Milew­ski
Pre­zes War­miń­sko-Mazur­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

Był wspa­nia­łym czło­wie­kiem, kocha­ją­cym ludzi, wraż­li­wym i szla­chet­nym, goto­wym zawsze nieść pomoc wszyst­kim, któ­rzy jej potrzebowali .

Na zawsze pozo­sta­nie w naszych ser­cach. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we roz­pocz­ną się 14 maja 2020 r. o godz. 13.00 Mszą Św. Żałob­ną  w Bazy­li­ce Mniej­szej pod wezw. Świę­te­go Jaku­ba (Kate­dra), skąd nastą­pi wypro­wa­dze­nie na cmen­tarz komu­nal­ny w Olszy­nie przy ul. Poprzecz­nej
Wyra­zy współ­czu­cia Rodzi­nie i Bli­skim skła­da
Rada i Pra­cow­ni­cy War­miń­sko-Mazur­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds