Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

GWC — Adam Karpiński

Oso­by nie­wi­do­me samo­dziel­nie poru­sza­ją­ce się po gór­skich szla­kach. Pro­jekt “Góry w Ciem­no­ści” to kolej­ny przy­kład na to, że takie rze­czy są moż­li­we. Pod­czas kon­fe­ren­cji “Góry otwar­te dla wszyst­kich” Pan Adam Kar­piń­ski poka­zał przy­kła­dy kon­kret­nych roz­wią­zań, któ­re z gru­pą nie­wi­do­mych śmiał­ków zre­ali­zo­wał by udo­wod­nić, że takie rze­czy sa możliwe.

http://radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/21-audycje/proo-szlachetne-zdrowie/283‑2019-10–01-gwc-adam-karpinski

http://www.radiokson.pl/index.php

Szla­chet­ne zdro­wie — audy­cje proobywatelskie

KSON www stopka proo niw