Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Defi­bry­la­to­ry

Defi­bli­ra­to­ry są coraz bar­dziej wszech­obec­nym urzą­dze­niem w prze­strze­ni publicz­nej. Urzą­dze­nie takie posta­no­wi­li posia­dać rów­nież stra­ża­cy z Sosnów­ki. Czym jest to użą­dze­nie? Dla­cze­go tak waż­ne, aby znaj­do­wa­ły się w miej­scach ogól­no­do­stęp­nych? Michał Witul­ski opo­wia­da o ini­cja­ty­wie jed­nost­ki Star­ży Pożar­nej z Sosnówki.

http://radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/21-audycje/proo-szlachetne-zdrowie/282‑2019-09–26-defibliratory

http://www.radiokson.pl/index.php

Szla­chet­ne zdro­wie — audy­cje proobywatelskie

KSON www stopka proo niw

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds