Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

GOPR roz­mo­wa z Ryszar­dem Jędreckim

Ryszard Jędrec­ki — ratow­nik gór­ski Gru­py Kar­ko­no­skiej GOPR, opie­ra­jąc się na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu opo­wia­da o pra­cy ratow­ni­ków i nie­bez­pie­czeń­stwach czy­ha­ją­cych na nie­do­świad­czo­nych miło­śni­ków gór­skich wypraw.

http://radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/23-audycje/proo-rozmowy-o-regionie/284‑2019-10–01-gopr-rozmowa-z-ryszardem-jedreckim

http://www.radiokson.pl/index.php

roz­mo­wy o regio­nie w ramach audy­cji proobywatelskich

KSON www stopka proo niw