Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Fun­da­cja Fala

Jaka powin­na być nowo­cze­sna szko­ła? Może taka w któ­rej mło­dzież z róż­nych klas uczy się wspól­nie? A może taka, w któ­rej lek­cje pro­wa­dzą rodzi­ce i zapo­zna­ją kole­gów swo­ich dzie­ci ze szcze­gó­ła­mi swo­jej pra­cy? Takie szko­ły ist­nie­ją na Dol­nym Ślą­sku. A two­rzy je Fun­da­cja Wspie­ra­nia Aktyw­no­ści Lokal­nej Fala. Kry­stian Wit­kow­ski zapra­sza na roz­mo­wę z pre­ze­sem tej orga­ni­za­cji, Toma­szem Siemierzem.

http://radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/20-audycje/proo-moim-zdaniem/285‑2019-10–01-fundacja-fala

http://www.radiokson.pl/index.php

Moim zda­niem- audy­cja proobywatelska

KSON www stopka proo niw