Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

MONAR – uza­leż­nie­nia — alkohol

Kon­ty­nu­ując tema­ty­kę uza­leż­nień, dyr. MONAR‑u Żane­ta Mar­mon-Leśniak sku­pia się na cho­ro­bie alko­ho­lo­wej, jej pod­ło­żu, prze­bie­gu i skutkach.

http://radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/21-audycje/proo-szlachetne-zdrowie/286‑2019-10–01-monar-uzaleznienia-alkohol

http://www.radiokson.pl/index.php

Szla­chet­ne zdro­wie — audy­cje proobywatelskie

KSON www stopka proo niw