Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poli­cja — Samoobrona

Akcja Jele­nio­gór­skiej Poli­cji ( dział Pre­wen­cji Komen­dy Miej­skiej — Beata Sosól­ska-Baran) i Jele­nio­gór­skiej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej ( pro­ku­rent Agniesz­ka Winiar­ska-Roman ) mają­ca na celu poka­zać, jak bro­nić się sku­tecz­nie przed zaczep­ka­mi i napa­ścią na ulicy.

http://radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/19-audycje/proo-obywatel-w-urzedzie/281‑2019-09–26-policja-samoobrona

http://www.radiokson.pl/index.php

Oby­wa­tel w urze­dzie — pro­gra­my proobywatelskie

KSON www stopka proo niw

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds