Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Proś­ba Bartusia

BartulSza­now­ni Pań­stwo,
co roku na swie­cie  rodzi sie 20 dzie­ci z rzad­ka cho­ro­bą Angel­man­na. Nie­ste­ty, tak­że nasz syn.

Cho­ro­ba poczy­ni­ła wie­le zła w jego orga­ni­zmie (padacz­ka, brak mowy, opo­znio­ny roz­woj psy­cho­ru­cho­wy) i na tę chwi­lę wal­czy­my z poważ­ną wadą pra­wej nogi któ­rej korek­cja wyma­ga skom­pli­ko­wa­nej ope­ra­cji przez leka­rzy z USA.

Syn cho­dzi na zwich­nię­tej nodze, zeby nie doszło do zła­ma­nia otwar­te­go nosi orte­zy do kolan kto­re dodat­ko­wo ogra­ni­cza­ja mu ruch. Obec­nie każ­dy krok spra­wia mu nie­wy­obra­żal­ny bol.  Po całym dniu cho­dze­nia ma rany na nogach. Syn bar­dzo wie­le w życiu już wycier­piał, jako rodzi­cie pra­gnie­my pod­wyż­szyć stan­dard jego życia oraz ogra­ni­czyć ból do min.
Bar­dzo pro­si­my o wspar­cie  i roze­sła­nie lin­ka do face­bo­oka Bar­tu­sia lub/i stro­ny zbiór­ki dalej w świat.

fan­pa­ge na face­bo­ok
https://www.facebook.com/pg/BartekGalkowski

stro­na zbiór­ki
https://www.siepomaga.pl/nozka-bartka

Z ser­ca dzię­ku­je­my,
rodzi­ce Bar­tu­sia oraz sam Bartuś