Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oddział Dol­no­ślą­ski PFRON pod­pi­sał poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy w ramach pro­gra­mu „Sta­bil­ne Zatrudnienie”

PFRON nowe 2017x400Do współ­pra­cy z Fun­du­szem przy­stą­pi­ły orga­ni­za­cje wspie­ra­ją­ce oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na ryn­ku pra­cyKar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Fun­da­cja Eudajmonia.

Poro­zu­mie­nie odno­si się do wspól­nych dzia­łań w zakre­sie­pod­no­sze­nia świa­do­mo­ści spo­łecz­nej zwią­za­nej z pro­ble­ma­ty­ką nie­peł­no­spraw­no­ści, w tym pro­mo­wa­nia pro­gra­mu PFRON „Sta­bil­ne Zatrud­nie­nie” oraz dobrych prak­tyk w zatrud­nia­niu osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w admi­ni­stra­cji publicznej.

za: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/oddzial-dolnoslaski-pfron-podpisal-porozumienia-o-wspolpracy-w-ramach-programu-stabilne-zat/