Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyciecz­ka do Mili­cza pod­opiecz­nych Fun­da­cji Inwa­li­dów i Osób Nie­peł­no­spraw­nych “Miło­sier­dzie” w Kaliszu

milicz1Wyko­rzy­stu­jąc pięk­ną pogo­dę Uczest­ni­cy Warsz­ta­tu Tera­pii Zaję­cio­wej w Ostrze­szo­wie 24 czerw­ca b. r. wybra­li się na wyciecz­kę do Milicza.

Pierw­szym miej­scem, któ­re odwie­dzi­li­śmy był Kre­atyw­ny Obiekt Mul­ti­funk­cyj­ny, w któ­rym do nie­daw­na mie­ści­ła się milic­ka fabry­ka bom­bek.  Moż­na tam obej­rzeć wysta­wę ręcz­nie malo­wa­nych ozdób dzię­ki, któ­rej twór­czy i kre­atyw­ny duch tego miej­sca jest w nim do dziś. Bra­li­śmy udział w kre­atyw­nych zaję­ciach, któ­re mia­ły na celu stwo­rze­nie jak naj­bar­dziej funk­cjo­nal­ne­go parasola.

Nasi pod­opiecz­ni wyka­za­li się dużą pomy­sło­wo­ścią i fan­ta­zją. Obej­rze­li­śmy wysta­wę poświę­co­ną dru­ho­wi Bol­ko­wi, któ­ry był nie­peł­no­spraw­nym kola­rzem i spor­tow­cem, hono­ro­wym oby­wa­te­lem Mili­cza. Na sali edu­ka­cyj­nej wyświe­tlo­no nam film doku­men­tal­ny o Doli­nie Bary­czy. Po sean­sie zosta­li­śmy zapro­sze­ni na ogni­sko z pysz­ny­mi kiełbaskami.

W dro­dze powrot­nej zatrzy­ma­li­śmy się w Kro­śni­cach, gdzie mie­li­śmy oka­zje prze­je­chać się wąsko­to­ro­wą kolejką.

Na zakoń­cze­nie naszej wyciecz­ki posta­no­wi­li­śmy ochło­dzić się pysz­ny­mi loda­mi, po czym  z uśmie­cha­mi  na twa­rzy wró­ci­li­śmy do Ostrzeszowa.

Tekst i fot: Joan­na Sroczyńska