Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ABSOL­WENT II — Ogło­sze­nie o nabo­rze uczest­ni­ków projektu

Absolwent2 plakatX400Roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję uczest­ni­ków do pro­jek­tu: „Doradz­two + szko­le­nia + staż = PRA­CA. Akty­wi­za­cja zawo­do­wa absol­wen­tów z nie­peł­no­spraw­no­ścią” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Absol­went”.

Do udzia­łu w pro­jek­cie zapra­sza­my oso­by z całej Pol­ski, speł­nia­ją­ce nastę­pu­ją­ce kryteria:

  • posia­da­ją­ce orze­cze­nie o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści (lub orze­cze­nie równoważne);
  • posia­da­ją­ce orze­cze­nie o lek­kim stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści (lub orze­cze­nie równoważne).
  • W przy­pad­ku osób z orze­cze­niem o lek­kim stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści wspar­cie ofe­ro­wa­ne jest wyłącz­nie w zakre­sie: prze­pro­wa­dze­nia dia­gno­zy sytu­acji uczest­ni­ka pro­jek­tu obej­mu­ją­cej okre­śle­nie goto­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nej do pod­ję­cia zatrud­nie­nia, ziden­ty­fi­ko­wa­nie funk­cjo­nal­nych, oso­bo­wych i śro­do­wi­sko­wych czynników/uwarunkowań zawo­do­wej bier­no­ści oraz roz­po­zna­nie moż­li­wo­ści uczestnika;
  • będą­ce absol­wen­tem lub reali­zu­ją­ce naukę w szko­le wyż­szej na ostat­nim roku i nie nie bio­rą­ce w tym samym cza­sie udzia­łu w innych pro­jek­tach finan­so­wa­nych ze środ­ków PFRON mają­cych na celu akty­wi­za­cję zawo­do­wą osób z niepełnosprawnością.

Od 12 grud­nia 2018 roku roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję do pro­jek­tu, któ­re­go głów­nym celem jest zwięk­sze­nie zatrud­nie­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi posia­da­ją­cych wyż­sze wykształ­ce­nie bądź stu­den­tów ostat­nie­go roku.

Uczest­ni­kom pro­jek­tu zapew­nia­my dopa­so­wa­ne do pro­fi­lu szko­le­nia kur­sy spe­cja­li­stycz­ne i zawo­do­we oraz moż­li­wość zdo­by­cia licen­cji i upraw­nień zawo­do­wych. W ramach pro­jek­tu odbę­dą się:

  • warsz­ta­ty z zakła­da­nia wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej,
  • spo­tka­nia z pracodawcami,
  • wizy­ty stu­dyj­ne w wybra­nych fir­mach (job sha­do­wing) i warsz­ta­ty z autoprezentacji.

Zapew­nia­my:

  • indy­wi­du­al­ne wspar­cie tre­ne­ra pracy,
  • płat­ne sta­że aktywizujące
  • dodat­ki moty­wa­cyj­ne i szkoleniowe.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie oraz zło­że­nie wyma­ga­nych doku­men­tów, tj.:
- for­mu­larz rekru­ta­cyj­ny
- dekla­ra­cja uczest­nic­twa w pro­jek­cie
- klau­zu­la RODO

Regu­la­min rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie moż­na pobrać ze stro­ny (zamiesz­czo­ne poni­żej) lub otrzy­mać w Biu­rze projektu.

Doku­men­ty nale­ży skła­dać:
- oso­bi­ście w Biu­rze pro­jek­tu: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, ul. Os. Robot­ni­cze 47a, 58–506 Jele­nia Góra;
- pocztą/kurierem na adres jak wyżej;
- dro­gą elek­tro­nicz­ną (ska­ny pod­pi­sa­nych doku­men­tów) na adres e‑mail: koordynator@kson.pl;

Doku­men­ty rekru­ta­cyj­ne nale­ży zło­żyć w ter­mi­nie do 31 stycz­nia 2019r. do godz. 15.00 r.
W przy­pad­ku zgło­szeń skła­da­nych dro­gą pocz­to­wą decy­du­je data wpły­wu do Biu­ra pro­jek­tu.
W przy­pad­ku pytań pro­si­my o kon­takt mailo­wy: info@kson.pl lub tele­fo­nicz­ny 794–964-456 z Panią Anną Daska­la­kis — spe­cja­li­stą ds rekru­ta­cji i pro­mo­cji (codzien­nie w godz. 10.00–15.00).