Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­kurs foto­gra­ficz­ny pt. „Muzy­ka w obiektywie”

muzykawobiektywie1. orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Fun­da­cja Insty­tut Rewa­li­da­cji oraz Fil­har­mo­nia Dol­no­ślą­ska w Jele­niej Górze.

2. kon­kurs ma cha­rak­ter otwar­ty dla wszyst­kich fotografujących.

3. udział w kon­kur­sie jest bezpłatne.

4. celem kon­kur­su jest:
• popu­la­ry­za­cja twór­czo­ści foto­gra­ficz­nej,
• pobu­dze­nie kre­atyw­no­ści twór­czych
• inspi­ra­cja roz­wo­ju zdol­no­ści twór­czych,
• upo­wszech­nie­nie świa­do­me­go two­rze­nia sztu­ki fotograficznej.

5. zdję­cia na kon­kurs nad­sy­ła­ne będą w for­mie elek­tro­nicz­nej
na adres marketing@kson.pl do 15-01-2019

w ter­mi­nie 5 od zakoń­cze­nia nad­sy­ła­nia zdjęć na kon­kurs powo­ła­na komi­sja arty­stycz­na lub jury oce­ni zdję­cia i przy­zna miej­sca autorom.

6. komi­sja arty­stycz­na przy­zna­je auto­rom nagro­dzo­nych prac za:
• I miej­sce 10pnk
• II miej­sce 8pnk
• III miej­sce 6pnk
• 7 wyróż­nień 2pnk
Naj­lep­sze pra­ce zosta­ną wyróż­nio­ne poprzez pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną w cza­sie kon­cer­tów w Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej oraz na zor­ga­ni­zo­wa­nej wysta­wie w Filharmonii.

7. nad­sy­ła­ne pra­ce na kon­kurs powin­ny speł­niać nastę­pu­ją­ce wyma­ga­nia:
• for­mat jpg
• roz­dziel­czość 300dpi
• wymia­ry krót­szy bok min 1500px
• for­mat zdjęć 2x3 4x3

8. nad­sy­ła­ne zdję­cia nie powin­ny być star­sze niż 3 lata

9. zdję­cia o wyjąt­ko­wo niskich walo­rach este­tycz­nych, obraź­li­we, naru­sza­ją­ce pra­wo bądź nie speł­nia­ją­ce wymo­gów tech­nicz­nych będą dyskwalifikowane.

10. autor może nade­słać do 3 prac wyraź­nie ozna­czo­nych (opi­sa­ne nazwi­skiem auto­ra w nastę­pu­ją­cej for­mie, bez pol­skich zna­ków np. Jan_kowalski-001.jpg. Jan_kowalski-002.jpg.)

11. autor foto­gra­fii zgło­szo­nej do kon­kur­su oświad­cza że jest jedy­nym wła­ści­cie­lem praw autorskich.

12. nade­sła­nie prac wią­że się z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu w cało­ści oraz zgo­dą auto­ra na ewen­tu­al­ną publi­ka­cję nad­sy­ła­nych prac.