Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Skła­da­my kondolencje

kondolencje22x400Ser­decz­ne wyra­zy współ­czu­cia naszej 

Kole­żan­ce Joli Piwcewicz

z powo­du śmier­ci męża składają

Kole­żan­ki i Koledzy

z Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

i Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzroku.