Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wydział Eko­no­mii, Zarzą­dza­nia i Tury­sty­ki w Jele­niej Górze Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go we Wro­cła­wiu przy­ja­zny oso­bom niepełnosprawnym

Podpisanie porozumienia z UEx400Wydział Eko­no­mii, Zarzą­dza­nia i Tury­sty­ki w Jele­niej Górze dba o każ­de­go stu­den­ta. Sta­ra się nie tyl­ko o wyso­ki poziom kształ­ce­nia, przy­ja­zną atmos­fe­rę, pozy­tyw­nie wpły­wa­ją­cą na rela­cje ze stu­den­ta­mi, ale tak­że dogod­ne warun­ki nauki. 

Szcze­gól­ną uwa­gę poświę­ca się stu­den­tom z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Od kil­ku lat podej­mo­wa­ne są roz­ma­ite dzia­ła­nia, mają­ce na celu przy­sto­so­wa­nie Wydzia­łu do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych oraz wyrów­na­nie ich szans edukacyjnych.

W paź­dzier­ni­ku 2017 roku na Wydzia­le roz­po­czę­ła funk­cjo­no­wa­nie Wydzia­ło­wa Komi­sja ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­rej głów­nym zada­niem jest wspie­ra­ne pro­ce­su edu­ka­cji osób z róż­ny­mi stop­nia­mi nie­peł­no­spraw­no­ści. Komi­sja skła­da się z pra­cow­ni­ków nauko­wo — dydak­tycz­nych i admi­ni­stra­cyj­nych oraz pra­cow­ni­ków obsłu­gi tech­nicz­nej. Dzia­ła­nia Komi­sji doty­czą bie­żą­cej pomo­cy stu­den­tom nie­peł­no­spraw­nym we wszyst­kich wymia­rach życia uni­wer­sy­tec­kie­go. Człon­ko­wie komi­sji poma­ga­ją stu­den­tom nie­peł­no­spraw­nym nie tyl­ko w zakre­sie bie­żą­cych spraw stu­denc­kich, ale rów­nież w zakre­sie nawią­za­nia kon­tak­tów z insty­tu­cja­mi zewnętrz­ny­mi (taki­mi jak KSON, MOPS, PCPR czy PFRON).Podpisanie porozumienia z UE2x400

29 stycz­nia 2018 roku Wydział Eko­no­mii, Zarzą­dza­nia i Tury­sty­ki w Jele­niej Górze zawarł poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze. Przed­mio­tem wza­jem­nej współ­pra­cy jest wymia­na doświad­czeń i infor­ma­cji oraz pro­wa­dze­nie wspól­nych przed­się­wzięć na rzecz stu­den­tów niepełnosprawnych.