Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

XIII Prze­gląd Twór­czo­ści Osób Niepełnosprawnych

XII przeglad twórczości GłogówaW dniu 13 lute­go 2018 roku w domu Uzdro­wie­nia Cho­rych odbył się XIII Prze­gląd Twór­czo­ści Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach Obcho­dów Dni Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Senio­rów 2018’ pod hasłem „MIŁOŚĆ NAJ­WYŻ­SZĄ SIŁĄ”

Impre­zę pro­wa­dzi­ła Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Kry­sty­na Pia­sec­ka — Olej­ni­czak, któ­ra powi­ta­ła — patro­nów, Sta­ro­stę Gło­gow­skie­go Jaro­sła­wa Dud­ko­wia­ka i Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa oraz gości, uczest­ni­ków, opie­ku­nów, rodzi­ny, przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji i orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych i star­szych oraz sponsorów.

W Prze­glą­dzie udział wzię­li uczest­ni­cy z powia­tu górow­skie­go — Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej we Wro­niń­cu i trzeb­nic­kie­go: Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Rości­sła­wi­cach. Arty­stów oce­nia­ło jury w skła­dzie: Cze­sła­wa Kozłow­ska, Ewa Ładziak, Mar­ta Sta­bi­szew­ska. Wyko­naw­cy zapre­zen­to­wa­li się w trzech kate­go­riach: zespo­ło­wa — zapre­zen­to­wa­ło się 7 zespo­łów (75 osób), kate­go­ria indy­wi­du­al­na — zapre­zen­to­wa­ło się 7 wyko­naw­ców — sztu­ka żywa: teatr, śpiew, mono­gram oraz w kate­go­rii manu­al­nej 1 artysta.

Nie­spo­dzian­ką dla patro­nów, gości i spon­so­rów było zapro­sze­nie przez Pro­wa­dzą­cą na sce­nę gdzie z zasko­cze­nia musie­li zaśpie­wać pio­sen­kę bez pod­kła­du muzycz­ne­go „Ser­dusz­ko puka w ryt­mie cza — cza”. Dodat­ko­wym utrud­nie­niem dla wystę­pu­ją­cych było wyko­na­nie jed­no­cze­śnie tań­ca. Ponie­waż z zało­że­nia to wystą­pie­nie nie mogło się udać to doda­ło odwa­gi i pew­no­ści sie­bie naszym arty­stom, któ­rzy z uśmie­chem okla­ski­wa­li ten występ. Trze­ba przy­znać, że poziom arty­stycz­ny wyko­naw­ców nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów był na naj­wyż­szym poziomie.

Wspa­nia­le się pre­zen­to­wa­li zarów­no arty­ści wystę­pu­ją­cy zespo­ło­wo, jak i indy­wi­du­al­nie. Publicz­ność była pod ogrom­nym wra­że­niem wystę­pu Seba­stia­na Pavte­ra i Anny Sekul­skiej oraz uczest­ni­ków Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej „ARKA” i Klu­bu dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych „Tęczo­we Moty­le”, któ­rzy zaję­li I miej­sce. Pomy­sło­daw­cy Prze­glą­du nie zapo­mnie­li, że impre­za ta orga­ni­zo­wa­na była w przed dzień Walen­ty­nek, co było pre­tek­stem do umiesz­cze­nia w sali wspa­nia­łej deko­ra­cji w for­mie serc. Posłu­ży­ły one następ­nie jako łań­cu­szek miło­ści i każ­dy uczest­nik otrzy­mał ser­ce, któ­re następ­nie miał prze­ka­zać oso­bie bli­skiej. Wszyst­ko to spo­wo­do­wa­ło, że atmos­fe­ra Prze­glą­du była wyjąt­ko­wa i magiczna.

Pani Pre­zes podzię­ko­wa­ła za wspar­cie orga­ni­za­cyj­ne Prze­glą­du Twór­czo­ści Gospo­da­rzo­wi Domu Uzdro­wie­nia Cho­rych s. Mał­go­rza­cie Mal­skiej, Jani­nie Litwin, Urszu­li Murzyń­skiej, Sta­ni­sła­wo­wi Sto­lar­czy­ko­wi, Mie­czy­sła­wo­wi Zającz­kow­skie­mu, Cze­sła­wo­wi Star­czew­skie­mu, Ada­mo­wi Stel­mach. Każ­dy uczest­nik Prze­glą­du otrzy­mał nagro­dę ufun­do­wa­ną przez spon­so­rów, któ­rym Pani Pre­zes ser­decz­nie podzię­ko­wa­ła, a byli to Sta­ro­sta Gło­gow­ski, Spół­dziel­nia miesz­ka­nio­wa „Nad­odrze”, Fir­ma Korim, Fir­ma Fon­med, Przed­się­bior­stwo wodo­cią­gów i kana­li­za­cji, PSS Spo­łem, Towa­rzy­stwo Budow­nic­twa Spo­łecz­ne­go, GPK-SUEZ, Druk-ar, Ph Librex.

Fre­kwen­cja tego­rocz­ne­go Prze­glą­du prze­ro­sła ocze­ki­wa­nia orga­ni­za­to­rów. Jed­no­gło­śnie stwier­dzo­no, że nale­ży w przy­szło­ści roz­sze­rzyć Prze­gląd i zor­ga­ni­zo­wać go w for­mie festi­wa­lu na pro­fe­sjo­nal­nej estra­dzie, co nada­ło­by ran­gę temu przedsięwzięciu.

Jest to duże wyzwa­nie dla orga­ni­za­to­rów, ale nasza gru­pa part­ne­rów stra­te­gicz­nych uwiel­bia WYZWANIA.

Kry­sty­na Pia­sec­ka — Olejniczak