Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Przed bitew­nym kurzem…

Za pół roku roz­pocz­ną się przy­go­to­wa­nia do kam­pa­nii wybor­czej. Pew­no zno­wu kan­dy­da­ci do władz będą mie­li usta peł­ne obiet­nic i tych bar­dziej i tych mniej real­nych, ale zawsze mają­cych cie­szyć dusze suwe­re­na. Tego pew­no się nie unik­nie, ale może war­to już dzi­siaj zasta­no­wić się nad tym co nas nie dzie­li, a łączy.

Spo­łecz­ny ruch pod nazwą Kar­ko­no­skie Ini­cja­ty­wy Oby­wa­tel­skie (KIO) pró­bu­je zna­leźć odpo­wiedź, gdzie jest ta sub­tel­na gra­ni­ca pomię­dzy par­ty­ku­lar­ny­mi inte­re­sa­mi par­tii i ludzi, a rze­czy­wi­sty­mi potrze­ba­mi miesz­kań­ców regio­nu. Poni­żej przed­sta­wia­my naj­waż­niej­sze spo­strze­że­nia akcen­tu­ją­ce nie tyl­ko popra­wę jako­ści życia miesz­kań­ców, ale rów­nież ran­gę i szan­se regio­nu jele­nio­gór­skie­go na mapie kra­ju i Europy.

W wyni­ku prac śro­do­wi­ska zwią­za­ne­go z Kar­ko­no­ski­mi Ini­cja­ty­wa­mi Oby­wa­tel­ski­mi (KIO) i KSON ziden­ty­fi­ko­wa­no uwa­run­ko­wa­nia i klu­czo­we czyn­ni­ki roz­wo­ju regio­nu jele­nio­gór­skie­go – jako czę­ści więk­sze­go obsza­ru Sude­tów Zachod­nich. Ich słusz­ność zosta­ła potwier­dzo­na w bada­niu ankie­to­wym prze­pro­wa­dzo­nym we współ­pra­cy z Fun­da­cją Insty­tut Rewa­li­da­cji (FIR) i Fun­da­cji Mer­ku­ry (w ramach reali­za­cji Ini­cja­tyw Straż­ni­czych) wśród miesz­kań­ców Jele­niej Góry i oko­lic w IV kwar­ta­le ubie­głe­go roku. Pyta­nia ankie­to­we i opra­co­wa­nie wyni­ków bada­nia ankie­to­we­go dostęp­ne są na stro­nie www.kson.pl (LIN­KI PONI­ŻEJ). Prze­ka­że­my je rów­nież wszyst­kim lokal­nym mediom.

Naj­waż­niej­szy­mi czyn­ni­ka­mi roz­wo­ju regio­nu, a poprzez to dro­gą do wzro­stu jego spo­łecz­ne­go i gospo­dar­cze­go zna­cze­nia – co w sumie w bez­po­śred­ni spo­sób pro­wa­dzi do wzro­stu jako­ści życia miesz­kań­ców bez­spor­nie są:

1- Infra­struk­tu­ra komu­ni­ka­cyj­na regio­nu – w sze­ro­kim uję­ciu rozu­mia­na tak­że jako dostęp­ność zewnętrz­na, tj. do szla­ków dro­go­wych i kole­jo­wych łączą­cych region z kra­jem (przez Wro­cław, Legni­cę i Wał­brzych) i zagra­ni­cą (z Niem­ca­mi i Cze­cha­mi) oraz wewnętrz­na, czy­li wygod­na komu­ni­ka­cja wewnątrz regio­nu pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi jego ośrod­ka­mi, wyso­ka jakość ulic wewnątrz mia­sta z sys­te­mem par­kin­gów i spraw­ną komu­ni­ka­cją miej­ską. Ten aspekt jest waż­ny nie tyl­ko jako waru­nek i czyn­nik roz­wo­ju gospo­dar­cze­go regio­nu, ale tak­że ze wzglę­dów spo­łecz­nych ogra­ni­cza­ją­cych pro­ce­sy pery­fe­ry­za­cji i pro­win­cjo­na­li­za­cji całe­go regio­nu Sude­tów Zachod­nich. Tym samym może ogra­ni­czyć nie­ko­rzyst­ne zmia­ny demo­gra­ficz­ne w obrę­bie Jele­niej Góry i oko­lic sil­niej wie­lo­dzie­dzi­no­wo inte­gru­jąc ten region z Dol­nym Ślą­skiem, kra­jem i Europą.

2- Pozy­ski­wa­nie inwe­sto­rów, któ­rzy zapew­nią odpo­wied­nią ilość war­to­ścio­wych miejsc pra­cy dla wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry two­rząc tym samym moż­li­wo­ści samo­re­ali­za­cji i roz­wo­ju na miej­scu bez koniecz­no­ści emi­gra­cji do więk­szych ośrod­ków miej­skich. Cho­dzi tutaj przede wszyst­kim o bran­żę tury­stycz­ną, ale tak­że high-tech, infor­ma­ty­kę, robo­ty­kę, inży­nie­rię oraz ochro­nę zdro­wia, szcze­gól­nie w zakre­sie reha­bi­li­ta­cji. Jed­nym z warun­ków efek­tyw­no­ści tych­że dzia­łań jest wspo­mnia­na infra­struk­tu­ra komu­ni­ka­cyj­na, prze­my­śla­na i sko­or­dy­no­wa­na poli­ty­ka inwe­sty­cyj­na mia­sta z pla­na­mi zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go włącz­nie, przy­ja­zna poli­ty­ka podat­ko­wa, zachę­ty i uła­twie­nia dla inwe­sto­rów itp.

3- Stwo­rze­nie warun­ków do pra­cy i życia dla uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży poprzez roz­wój nie tyl­ko odpo­wied­niej infra­struk­tu­ry spo­łecz­nej (miesz­ka­nia, szko­ły, przed­szko­la, żłob­ki) ale tak­że kana­li­zu­ją­cej indy­wi­du­al­ne aspi­ra­cje na przy­kład inku­ba­to­ry przed­się­bior­czo­ści, orga­ni­zo­wa­nie więk­szej ilo­ści imprez spor­to­wych, kul­tu­ral­nych i roz­ryw­ko­wych o zasię­gu regio­nal­nym, kra­jo­wym i zagranicznym.

4- Ini­cjo­wa­nie i orga­ni­zo­wa­nie współ­pra­cy na linii biz­nes – szkol­nic­two wyż­sze i śred­nie zawo­do­we. To istot­ny waru­nek wspie­ra­nia spo­łecz­ne­go i gospo­dar­cze­go roz­wo­ju regio­nu jele­nio­gór­skie­go. Wszyst­kie ośrod­ki aka­de­mic­kie i pla­ców­ki zawo­do­wej edu­ka­cji w Jele­niej Górze są otwar­te na pro­gra­mo­we mody­fi­ka­cje doty­czą­ce kształ­ce­nia w kie­run­kach, któ­re będą pre­fe­ro­wa­ne przez lokal­ny biz­nes, biz­nes, któ­ry da zatrud­nie­nie absol­wen­tom. Obec­na sytu­acja na ryn­ku pra­cy jest ide­al­na do wyko­rzy­sta­nia w kie­run­ku stwo­rze­nia inno­wa­cyj­nej współ­pra­cy szkol­nic­twa z biz­ne­sem i insty­tu­cja­mi samorządowymi.

Warun­kiem reali­za­cji powyż­szych kie­run­ków dzia­łań są wspól­ne sta­ra­nia i jed­no­cze­nie sił nie­za­leż­nie od pre­fe­ren­cji poli­tycz­nych. Zachę­caj­my i wyma­gaj­my od naszych repre­zen­tan­tów w samo­rzą­do­wych wła­dzach miast, gmin, powia­tu i sej­mi­ku woje­wódz­twa oraz par­la­men­ta­rzy­stów — dzia­łań w kie­run­ku reali­za­cji stra­te­gii, pro­gra­mów i pla­nów, od któ­rych zale­ży pozy­cja nasze­go regio­nu i jakość życia regio­nal­nej spo­łecz­no­ści. Wszyst­kie kie­run­ki i dzia­ła­nia, któ­re sygna­li­zu­je­my powy­żej nie są deter­mi­no­wa­ne poli­tycz­nie. Orga­ni­za­cje współ­pra­cu­ją­ce przy reali­za­cji tegoż opra­co­wa­nia sku­pia­ją oso­by o róż­nych poglą­dach poli­tycz­nych, nie­mniej jed­nak uzy­ska­li­śmy sze­ro­ki kom­pro­mis kon­cen­tru­jąc się na spra­wach, pro­ble­mach i kon­kre­tach, co do któ­rych jest zgo­da. Chce­my sku­piać wszyst­kie śro­do­wi­ska poli­tycz­ne i spo­łecz­ne aże­by jed­no­czyć dzia­ła­nia wokół wspól­nych spraw. Dla­te­go z jesz­cze więk­szym zaan­ga­żo­wa­niem wyma­gaj­my od naszych przed­sta­wi­cie­li dzia­łań w wyżej wymie­nio­nym zakresie.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za dotych­cza­so­we zaan­ga­żo­wa­nie i zro­zu­mie­nie. Miło jest nam zauwa­żyć, że ini­cja­ty­wy doty­czą­ce komu­ni­ka­cji dro­go­wej odnio­sły pierw­sze efek­ty. Na spo­tka­niu nowo­rocz­nym w Sta­ro­stwie Powia­to­wym w Kamien­nej Górze sena­tor RP Krzysz­tof Mróz i posłan­ka na sejm RP Marze­na Macha­łek poin­for­mo­wa­li, że zabez­pie­czo­no środ­ki w budże­cie GDD­KiA na opra­co­wa­nie pla­nów doty­czą­cych łącz­ni­ka Kaczo­rów – Bol­ków. Jest to pierw­szy, mały ale tak­że i nie­zbęd­ny krok do reali­za­cji nasze­go wspól­ne­go i naj­waż­niej­sze­go celu. Wcze­śniej dzię­ki współ­pra­cy Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go z PKP i wła­dza­mi mia­sta Jele­niej Góry popra­wio­no połą­cze­nie kole­jo­we z Wro­cła­wiem oraz wydłu­żo­no tra­sę prze­jaz­du skła­du Pen­do­li­no, któ­rym może­my poje­chać do stolicy.

Naszą inten­cją jest dobro jele­nio­gór­skie­go regio­nu osią­ga­ne w zgo­dzie z reali­za­cją wspól­nych celów. Przy­no­si to już pierw­sze efek­ty. Pew­ne nadzie­je na przy­szłość w odnie­sie­niu do potrze­by osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wią­że­my rów­nież z zasy­gna­li­zo­wa­nym w Expo­se Pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go pro­gra­mie „Przy­ja­zna Polska”.

Idzie­my w dobrym kierunku.