Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Komu­ni­kat KSON

logo bezpiecznaPro­jekt „Bez­piecz­na szko­ła, bez­piecz­na przy­szłość”, reali­zo­wa­ny przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest pro­jek­tem bez­płat­nym dla szkół/placówek oświatowych. 

W trak­cie reali­za­cji zadań prze­wi­dzia­nych w pro­jek­cie dotar­ły do nas nie­po­ko­ją­ce infor­ma­cje, o podej­mo­wa­niu podob­nych dzia­łań przez pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce komer­cyj­nie, powo­łu­ją­ce się na współ­pra­cę z MEN czy lokal­ny­mi samo­rzą­da­mi oraz o odpłat­no­ści projektu.

Infor­mu­je­my, iż na pod­sta­wie umo­wy nr: MEN/2016/DWKI/604, pod­pi­sa­nej z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej, doty­czą­cej reali­za­cji zada­nia publicz­ne­go pod nazwą: “Upo­wszech­nie­nie wśród wszyst­kich pra­cow­ni­ków szko­ły umie­jęt­no­ści roz­po­zna­wa­nia sytu­acji zagro­że­nia oraz wie­dzy o zasa­dach postę­po­wa­nia w sytu­acjach zagro­że­nia”, rodzaj zagro­że­nia: ter­ro­ryzm, Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest jedy­ną insty­tu­cją, któ­rej powie­rzo­no reali­za­cję wspo­mnia­ne­go powy­żej zada­nia publicznego.

Chcie­li­by­śmy rów­nież pod­kre­ślić, że pro­jekt jest dla szkół/placówek oświa­to­wych cał­ko­wi­cie BEZ­PŁAT­NY, finan­so­wa­ny przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Narodowej.

W przy­pad­ku pytań, wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z koor­dy­na­to­rem projektu:

tel. 500 151 117.