Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­po­no­wa­ny sta­tut stowarzyszenia

Przed­sta­wia­my Pań­stwu pro­po­no­wa­ny sta­tut sto­wa­rzy­sze­nia i pro­si­my o konsultacje.

STATUT 

Sto­wa­rzy­sze­nia Asy­sten­tów Funk­cjo­nal­nych Osób Niepełnosprawnych 

Roz­dział I POSTA­NO­WIE­NIA OGÓLNE 

§ 1

1. Sto­wa­rzy­sze­nie Asy­sten­tów Funk­cjo­nal­nych Osób Nie­peł­no­spraw­nych, zwa­ne dalej Sto­wa­rzy­sze­niem jest orga­ni­za­cją dzia­ła­ją­cą na pod­sta­wie prze­pi­sów o sto­wa­rzy­sze­niach i posta­no­wień niniej­sze­go Statutu.

§ 2

1. Tere­nem dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia jest obszar Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Jele­niej Góry i woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go.
2. Sie­dzi­bą Sto­wa­rzy­sze­nia jest mia­sto Jele­nia Góra.
3.Stowarzyszenie może być człon­kiem wspie­ra­ją­cym kra­jo­wych i zagra­nicz­nych sto­wa­rzy­szeń o takim samym lub podob­nym profilu.

§ 3

1. Sto­wa­rzy­sze­nie posia­da oso­bo­wość praw­ną.
2. Sto­wa­rzy­sze­nie na zasa­dach okre­ślo­nych w niniej­szym Sta­tu­cie ma pra­wo do two­rze­nia Oddzia­łów będą­cych jego tere­no­wy­mi jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi, obej­mu­ją­cy­mi jed­no woje­wódz­two. Oddzia­ły nie posia­da­ją oso­bo­wo­ści praw­nej.
3. Orga­nem repre­zen­tu­ją­cym Sto­wa­rzy­sze­nie jest Zarząd Główny.

§ 4

1. Sto­wa­rzy­sze­nie opie­ra się na pra­cy spo­łecz­nej człon­ków.
2. Dla reali­za­cji celów sta­tu­to­wych Sto­wa­rzy­sze­nie może zatrud­niać pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków.
3. Sto­wa­rzy­sze­nie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospodarczą.

§ 5

1. Sto­wa­rzy­sze­nie zacho­wu­je neu­tral­ność poli­tycz­ną i tole­ran­cję światopoglądową.

§ 6

1. Sto­wa­rzy­sze­nie zrze­sza asy­sten­tów funk­cjo­nal­nych osób nie­peł­no­spraw­nych oraz oso­by wspie­ra­ją­ce bez wzglę­du na sto­pień niepełnosprawności.

§ 7

1. Sto­wa­rzy­sze­nie repre­zen­tu­je swych człon­ków wobec orga­nów samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz innych instytucji.

§ 8

1. Sto­wa­rzy­sze­nie powo­łu­je się na czas nieokreślony.

ROZ­DZIAŁ II 

CELE I SPO­SO­BY REALIZACJI 

§ 9

Celem Sto­wa­rzy­sze­nia jest:
1. Pod­no­sze­nie jako­ści świad­czo­nych usług w zakre­sie asy­sten­tu­ry i opie­ki nad oso­bą nie­peł­no­spraw­ną oraz dzie­dzin pokrew­nych z nią zwią­za­nych.
2. Repre­zen­to­wa­nie asy­sten­tów funk­cjo­nal­nych na are­nie kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej.
3. Posze­rza­nie wie­dzy z zakre­su nauk zwią­za­nych z asy­sten­tu­rą i opie­ką nad oso­bą nie­peł­no­spraw­ną.
4. Sze­rze­nie zasad ety­ki zawo­do­wej.
5. Pomoc swo­im człon­kom w zakre­sie kształ­ce­nia, pra­cy zawo­do­wej, nauko­wej, eko­no­micz­nej i praw­nej.
6. Repre­zen­ta­cja inte­re­sów zawo­do­wych, spo­łecz­nych i nauko­wych swo­ich człon­ków w kra­ju i za gra­ni­cą.
7. Roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej w zakre­sie opie­ki nad oso­bą nie­peł­no­spraw­ną.
8. Współ­two­rze­nie odpo­wied­nich ure­gu­lo­wań praw­nych i stan­dar­dów zwią­za­nych z funk­cją asy­sten­ta funk­cjo­nal­ne­go ON i dzie­dzin pokrew­nych, pod­wyż­sza­nie stan­dar­dów świad­czo­nych usług, a tak­że roz­wój roli asy­sten­ta funk­cjo­nal­ne­go i dzie­dzin pokrew­nych.
9. Inte­gra­cja i budo­wa­nie toż­sa­mo­ści zawo­do­wej śro­do­wi­ska asy­sten­tów funk­cjo­nal­nych, a tak­że repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów asy­sten­tów funk­cjo­nal­nych.
10. Dąże­nie do wpro­wa­dze­nia do sys­te­mu praw­ne­go odręb­nej usta­wy o zawo­dzie asy­sten­ta funk­cjo­nal­ne­go, wpro­wa­dza­ją­cej ujed­no­li­co­ny sys­tem kształ­ce­nia, w tym kształ­ce­nia poli­ce­al­ne­go, a tak­że stwa­rza­ją­cej warun­ki do reali­za­cji spe­cja­li­za­cji kie­run­ko­wych.
11. Dąże­nie do wypra­co­wa­nia regu­la­cji praw­nych, któ­re umoż­li­wi­ły­by wpro­wa­dze­nie Cen­tral­ne­go Egza­mi­nu Pań­stwo­we­go nada­ją­ce­go upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia zawo­du asy­stent funk­cjo­nal­ny.
12. Pro­wa­dze­nie edu­ka­cji proz­dro­wot­nej.
13. Posze­rza­nie spo­łecz­nej wie­dzy na temat funk­cji asy­sten­ta ON jako dzie­dzi­ny nauki, zawo­du asy­stent funk­cjo­nal­ny ON, a rów­no­cze­śnie kre­owa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku asy­sten­ta funk­cjo­nal­ne­go ON oraz moż­li­wo­ści opie­kuń­czo — spo­łecz­nych asy­sten­ta funk­cjo­nal­ne­go ON.

§ 10

Sto­wa­rzy­sze­nie reali­zu­je swo­je cele poprzez:
1. Orga­ni­za­cję i akre­dy­ta­cję szko­leń i sym­po­zjów nauko­wych.
2. Orga­ni­za­cję akcji edu­ka­cyj­nych i pro­fi­lak­tycz­nych.
3. Współ­dzia­ła­nie z orga­na­mi admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, insty­tu­cja­mi rzą­do­wy­mi i poza­rzą­do­wy­mi, orga­ni­za­cja­mi nauko­wy­mi oraz sto­wa­rzy­sze­nia­mi o podob­nym pro­fi­lu.
4. Inte­gra­cję osób nie­peł­no­spraw­nych z peł­no­spraw­ny­mi.
5. Pozy­ski­wa­nie fun­du­szy na reali­za­cję zadań sta­tu­to­wych w tym na dzia­łal­ność roz­wo­ju spo­łecz­no – zawo­do­we­go w róż­nych for­mach.
5. Wyda­wa­nie cza­so­pism, a tak­że publi­ka­cji nauko­wych i infor­ma­cyj­nych.
6. Współ­pra­cę z inny­mi sto­wa­rzy­sze­nia­mi i orga­ni­za­cja­mi o podob­nym pro­fi­lu dzia­ła­ją­cy­mi tak w kra­ju jak i za gra­ni­cą.
7. Stwo­rze­nie odpo­wied­nich jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych słu­żą­cych człon­kom Sto­wa­rzy­sze­nia, zaj­mu­ją­cych się zagad­nie­nia­mi kształ­ce­nia, pra­cy zawo­do­wej, nauko­wej, eko­no­micz­nej i praw­nej.
8. Stwo­rze­nie Bazy Asy­sten­tów inte­gru­ją­cej i repre­zen­tu­ją­cej śro­do­wi­sko asy­sten­tów funk­cjo­nal­nych ON.
9. Współ­dzia­ła­nie, poprzez doradz­two i wnio­sko­daw­stwo, z orga­na­mi usta­wo­daw­czy­mi w sfe­rze legi­sla­cji zwią­za­nej z opie­ką funk­cjo­nal­ną, ochro­ną zdro­wia, fizjo­te­ra­pią i dzie­dzi­na­mi pokrew­ny­mi.
10. Orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji mają­cych zapew­nić inte­gra­cję człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia i zaopa­try­wać ich w bie­żą­ce infor­ma­cję na temat pla­nów Sto­wa­rzy­sze­nia, kie­run­ków dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia i reali­za­cji zadań przez poszcze­gól­ne orga­ny,
11. Orga­ni­za­cję spo­tkań i imprez inte­gra­cyj­nych.
12. Dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia w róż­nych dzie­dzi­nach życia.

§ 11

Głów­ne for­my dzia­łal­no­ści:
1. Pro­wa­dze­nie infor­ma­cji edu­ka­cyj­nej z zakre­su opie­ki, pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej.
2. Orga­ni­zo­wa­nie imprez inte­gra­cyj­nych dla ON z asy­sten­ta­mi funk­cjo­nal­ny­mi w cza­sie spo­tkań spor­to­wych, tury­stycz­nych oraz kul­tu­ral­no oświa­to­wych.
3. Pro­wa­dze­nie stro­ny inter­ne­to­wej w celu prze­ka­za­nia infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia Asy­sten­tów Funk­cjo­nal­nych Osób Nie­peł­no­spraw­nych.
4. Sto­wa­rzy­sza­nie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą w roz­mia­rach słu­żą­cych reali­za­cji jej celów sta­tu­to­wych, na zasa­dach okre­ślo­nych w odręb­nych prze­pi­sach. Dochód z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej jest prze­zna­czo­ny na reali­za­cję celów statutowych.

ROZ­DZIAŁ III

CZŁON­KO­WIE, ICH PRA­WA I OBOWIĄZKI 

§ 12

1. Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia dzie­lą się na:
a. Zwy­czaj­nych,
b. Wspie­ra­ją­cych.

§ 13

1. Człon­kiem Zwy­czaj­nym może być oby­wa­tel Pol­ski lub obco­kra­jo­wiec posia­da­ją­cy wykształ­ce­nie zgod­ne z aktu­al­ny­mi prze­pi­sa­mi o asy­sten­tu­rze funk­cjo­nal­nej oso­by nie­peł­no­spraw­nej.
2. Człon­kiem Wspie­ra­ją­cym może być oso­ba praw­na zain­te­re­so­wa­na dzia­łal­no­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia, któ­ra zade­kla­ro­wa­ła na jego rzecz pomoc finan­so­wą lub rze­czo­wą. Oso­ba praw­na dzia­ła w Sto­wa­rzy­sze­niu przez swo­je­go przedstawiciela.

§ 14

1. Człon­ków Zwy­czaj­nych przyj­mu­je uchwa­łą Zarząd Głów­ny po zapo­zna­niu się z pisem­nym wnio­skiem kan­dy­da­ta. Uchwa­ła może być pod­ję­ta nie póź­niej niż w cią­gu dwóch mie­się­cy od daty zło­że­nia dekla­ra­cji. W razie odmo­wy przy­ję­cia na człon­ka, zain­te­re­so­wa­ny ma pra­wo w ter­mi­nie jed­ne­go mie­sią­ca od daty jej dorę­cze­nia zło­żyć na ręce Zarzą­du odwo­ła­nie do Wal­ne­go Zebra­nia. Zebra­nie roz­pa­tru­je odwo­ła­nie w cza­sie naj­bliż­szych obrad. Sta­no­wi­sko Wal­ne­go Zebra­nia jest osta­tecz­ne.
2. Człon­kiem Wspie­ra­ją­cym sta­je się po zło­że­niu pisem­nej dekla­ra­cji na pod­sta­wie uchwa­ły Zarzą­du pod­ję­tej nie póź­niej niż w cią­gu dwóch mie­się­cy od daty zło­że­nia deklaracji.

§ 15

1. Człon­ko­wie zwy­czaj­ni mają pra­wo do:
a) wybie­ra­nia i bycia wybie­ra­nym do władz Sto­wa­rzy­sze­nia.
b) zgła­sza­nia opi­nii i wnio­sków pod adre­sem władz Sto­wa­rzy­sze­nia.
c) zaskar­ża­nia do Wal­ne­go Zebra­nia Dele­ga­tów uchwa­ły Zarzą­du Głów­ne­go o skre­śle­niu z listy człon­ków.
d) uczest­ni­cze­nia w zjaz­dach i zgro­ma­dze­niach Sto­wa­rzy­sze­nia, a tak­że w szko­le­niach i sym­po­zjach, któ­rych orga­ni­za­to­rem będzie Sto­wa­rzy­sze­nie lub oso­by wspie­ra­ją­ce Sto­wa­rzy­sze­nie.
e) pomo­cy ze stro­ny Sto­wa­rzy­sze­nia pod­czas reali­za­cji zagad­nień pro­ble­ma­tycz­nych miesz­czą­cych się w zakre­sie dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia.
f) otrzy­my­wa­nia wspar­cia w spra­wach zwią­za­nych z reali­za­cją celów sta­tu­to­wych.
g) bra­nia udzia­łu w sze­ro­ko poję­tej dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia.
h) korzy­sta­nia z mająt­ku Sto­wa­rzy­sze­nia przy wyko­ny­wa­niu zadań zale­ca­nych przez wła­dze Sto­wa­rzy­sze­nia, na zasa­dach okre­ślo­nych przez Wal­ne Zebra­nie Człon­ków.
i) korzy­sta­nia na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach z wyro­bów i usług ofe­ro­wa­nych przez człon­ków wspierających.

§ 16

1. Człon­ko­wie zwy­czaj­ni mają obo­wią­zek:
a) prze­strze­gać posta­no­wień Sta­tu­tu oraz uchwał Władz Sto­wa­rzy­sze­nia.
b) w mia­rę swo­ich umie­jęt­no­ści i moż­li­wo­ści aktyw­nie uczest­ni­czyć w dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia.
c) upo­wszech­niać cele Sto­wa­rzy­sze­nia i dbać o jego dobre imię.
d) pła­cić skład­ki obo­wią­zu­ją­ce na mocy uchwał Władz Stowarzyszenia.

§ 17

1. Człon­ko­stwo zwy­czaj­ne usta­je na sku­tek:
a) wyga­śnię­cia,
b) wyklu­cze­nia,
c) skre­śle­nia oso­by z listy człon­ków.
a1) Wyga­śnię­cie człon­ko­stwa nastę­pu­je w przy­pad­kach:
a1.1) pisem­nej rezy­gna­cji człon­ka z przy­na­leż­no­ści,
a1.2) śmier­ci człon­ka.
b1) Wyklu­cze­nie nastę­pu­je w przy­pad­kach:
b1.1) utra­ty praw oby­wa­tel­skich orze­czo­nych pra­wo­moc­nym wyro­kiem sądo­wym,
b1.2) dzia­ła­nia na szko­dę Sto­wa­rzy­sze­nia lub za popeł­nie­nie czy­nu hań­bią­ce­go.
c1) Skre­śle­nie oso­by z listy człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia nastę­pu­je w przy­pad­ku:
c1.1) nie­prze­strze­ga­nia posta­no­wień Sta­tu­tu lub Uchwał władz Sto­wa­rzy­sze­nia,
c1.2) Uchwa­ły o skre­śle­niu człon­ka podej­mu­je Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia.
2. Wnio­sek o pozba­wie­nie człon­ko­stwa może zło­żyć gru­pa liczą­ca co naj­mniej dzie­się­ciu człon­ków.
3. Od Uchwa­ły Zarzą­du w spra­wie pozba­wie­nia człon­ko­stwa słu­ży odwo­ła­nie na piśmie, za pośred­nic­twem Zarzą­du, do naj­bliż­sze­go Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków, w ter­mi­nie 14 dni od daty powia­do­mie­nia przez Zarząd o swo­jej decyzji.

§ 18

1. Pra­wa i obo­wiąz­ki człon­ka wspie­ra­ją­ce­go:
a) czło­nek wspie­ra­ją­cy ma pra­wo z gło­sem dorad­czym brać udział, za pośred­nic­twem swo­je­go przed­sta­wi­cie­la, w pra­cach Sto­wa­rzy­sze­nia, zgła­szać do władz Sto­wa­rzy­sze­nia wnio­ski i postu­la­ty doty­czą­ce podej­mo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie zadań;
b) czło­nek wspie­ra­ją­cy jest zobo­wią­za­ny do regu­lar­ne­go wywią­zy­wa­nia się z dekla­ro­wa­nych świad­czeń i prze­strze­ga­nia usta­leń zawar­tych w pod­pi­sa­nej deklaracji.

§ 19

1. Człon­ko­stwo człon­ka wspie­ra­ją­ce­go usta­je w razie:
a) dobro­wol­ne­go wystą­pie­nia zgło­szo­ne­go na piśmie
b) śmier­ci człon­ka lub utra­ty oso­bo­wo­ści praw­nej przez człon­ka wspie­ra­ją­ce­go,
c) wyklu­cze­nia Uchwa­łą Zarzą­du z powo­du:
c1) nie­prze­strze­ga­nia posta­no­wień Sta­tu­tu lub Uchwał Władz Sto­wa­rzy­sze­nia,
c2) ze wzglę­du na brak prze­ja­wów aktyw­nej dzia­łal­no­ści na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia,
c3) dzia­ła­nia na szko­dę Sto­wa­rzy­sze­nia lub za popeł­nie­nie czy­nu hań­bią­ce­go.
d) utra­ty praw oby­wa­tel­skich orze­czo­nych pra­wo­moc­nym wyro­kiem sądo­wym.
2. Człon­ko­wi wspie­ra­ją­ce­mu przy­słu­gu­je odwo­ła­nie od w/w decy­zji od dnia dorę­cze­nia uchwa­ły na piśmie w ter­mi­nie 14 dni od daty powia­do­mie­nia przez Zarząd o swo­jej decyzji.

ROZ­DZIAŁ IV 

WŁA­DZE STOWARZYSZENIA 

§ 20

Wła­dza­mi Sto­wa­rzy­sze­nia są:
1. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, zwa­ne dalej “Wal­nym Zebra­niem”,
2. Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia, zwa­ny dalej “Zarzą­dem”,
3. Komi­sja Rewi­zyj­na.
4. Sąd Koleżeński.

§ 21

Kaden­cja wszyst­kich władz Sto­wa­rzy­sze­nia trwa czte­ry lata.

§ 22

W przy­pad­ku zmniej­sze­nia się licz­by obie­ral­nych człon­ków władz w trak­cie trwa­nia kaden­cji, Zarząd zwo­łu­je Wal­ne Zebra­nie w celu odby­cia wybo­rów uzu­peł­nia­ją­cych. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Stowarzyszenia

§ 23

1. Naj­wyż­szą wła­dzą Sto­wa­rzy­sze­nia jest Wal­ne Zebra­nie Człon­ków.
2. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków zwo­łu­je się w try­bie zwy­czaj­nym i nad­zwy­czaj­nym.
3. Zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nia zwo­łu­je Zarząd raz w roku jako spra­woz­daw­cze i raz na czte­ry lata jako spra­woz­daw­czo-wybor­cze, zawia­da­mia­jąc człon­ków o jego ter­mi­nie, miej­scu i pro­po­no­wa­nym porząd­ku obrad co naj­mniej na 14 dni przed ter­mi­nem Wal­ne­go Zebra­nia.
4.Walne Zebra­nie obra­du­je wg uchwa­lo­ne­go przez sie­bie regu­la­mi­nu obrad.
5. Uchwa­ły Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia zapa­da­ją bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści przy­naj­mniej poło­wy ogól­nej licz­by człon­ków zwy­czaj­nych w pierw­szym ter­mi­nie.
6. W przy­pad­ku bra­ku wyma­ga­ne­go quorum w pierw­szym ter­mi­nie Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia ogła­sza zebra­nie w dru­gim ter­mi­nie. Pod­czas Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia w dru­gim ter­mi­nie uchwa­ły zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, bez wzglę­du na licz­bę obec­nych Człon­ków Zwy­czaj­nych Sto­wa­rzy­sze­nia.
7. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków pro­wa­dzi Prze­wod­ni­czą­cy zebra­nia wybie­ra­ny spo­śród nie­ogra­ni­czo­nej ilo­ści kandydatów.

§ 24

Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie Człon­ków może się odbyć w każ­dym cza­sie. Jest zwo­ły­wa­ne przez Zarząd z jego ini­cja­ty­wy, na wnio­sek Komi­sji Rewi­zyj­nej lub pisem­ny wnio­sek co naj­mniej 1/3 ogól­nej licz­by człon­ków zwy­czaj­nych Sto­wa­rzy­sze­nia, nie póź­niej niż 30 dni od zło­że­nia wniosku.

§ 25

Do kom­pe­ten­cji Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia w szcze­gól­no­ści nale­ży:
1.określenie głów­nych kie­run­ków dzia­ła­nia i roz­wo­ju Sto­wa­rzy­sze­nia,
2. uchwa­le­nie zmian sta­tu­tu,
3. wybór i odwo­ły­wa­nie człon­ków poszcze­gól­nych władz Sto­wa­rzy­sze­nia,
4. wybór i odwo­ły­wa­nie wszyst­kich władz Sto­wa­rzy­sze­nia,
5. wybór i odwo­ły­wa­nie pre­ze­sa Zarzą­du,
6. udzie­la­nie Zarzą­do­wi abso­lu­to­rium na wnio­sek Komi­sji Rewi­zyj­nej,
7. roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie spra­woz­dań władz Sto­wa­rzy­sze­nia,
8. roz­pa­try­wa­nie odwo­łań od uchwał Zarzą­du,
9. podej­mo­wa­nie uchwa­ły o roz­wią­za­niu Sto­wa­rzy­sze­nia i prze­zna­cze­niu jego mająt­ku,
10. roz­pa­try­wa­nie i podej­mo­wa­nie uchwał we wszyst­kich spra­wach wyni­ka­ją­cych ze Sta­tu­tu i bie­żą­cej dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia,
11. podej­mo­wa­nie uchwał we wszyst­kich spra­wach nie­za­strze­żo­nych do kom­pe­ten­cji innych władz Sto­wa­rzy­sze­nia. Zarząd Stowarzyszenia

§ 26

Zarząd będąc naj­wyż­szą wła­dzą Sto­wa­rzy­sze­nia w okre­sie mię­dzy Wal­ny­mi Zebra­nia­mi Człon­ków, kie­ru­je jego bie­żą­cą dzia­łal­no­ścią zgod­nie z uchwa­ła­mi Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków.
1. Zarząd skła­da się mini­mum z trzech osób (w tym Pre­ze­sa). Na pierw­szym posie­dze­niu Zarząd może ze swe­go gro­na wybrać wice­pre­ze­sa, sekre­ta­rza i skarb­ni­ka.
2. Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia zbie­ra się w mia­rę potrzeb, lecz nie rza­dziej niż raz na trzy mie­sią­ce.
3. Zarząd podej­mu­je decy­zje w for­mie uchwał. Uchwa­ły podej­mo­wa­ne są zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej ponad 1/2 ogól­nej licz­by człon­ków Zarzą­du. W sytu­acji rów­ne­go roz­ło­że­nia gło­sów decy­du­je głos Pre­ze­sa.
4. Posie­dze­nia Zarzą­du zwo­łu­je Pre­zes Zarzą­du i im przewodniczy.

§ 27

Do kom­pe­ten­cji Zarzą­du nale­ży:
1. Reali­zo­wa­nie zadań sta­tu­to­wych zgod­nie z wytycz­ny­mi, uchwa­ła­mi i zale­ce­nia­mi Wal­ne­go Zebra­nia.
2. Wyko­ny­wa­nie uchwał Wal­ne­go Zebra­nia.
3. Uchwa­la­nie okre­so­wych pla­nów dzia­łal­no­ści mery­to­rycz­nej i finan­so­wej.
4. Przed­sta­wia­nie spra­woz­dań ze swo­jej dzia­łal­no­ści Wal­ne­mu Zebra­niu.
5. Zarzą­dza­nie mająt­kiem i podej­mo­wa­nia uchwał w spra­wie dota­cji, daro­wizn, spad­ków, zapi­sów, środ­ków pocho­dzą­cych z ofiar­no­ści publicz­nej, dota­cji i kon­trak­tów publicz­nych.
6. Usta­la­nie wyso­ko­ści wyna­gro­dzeń za pra­cę na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia.
7. Repre­zen­to­wa­nia Sto­wa­rzy­sze­nia na zewnątrz. 8. Przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów regu­la­mi­nów dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia. Komi­sja Rewizyjna

§ 28

1. Komi­sja Rewi­zyj­na powo­ła­na jest do spra­wo­wa­nia kon­tro­li nad dzia­łal­no­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia.
2. Komi­sja Rewi­zyj­na skła­da się z 3 osób w tym prze­wod­ni­czą­ce­go wybie­ra­ne­go na pierw­szym posie­dze­niu komi­sji.
3. Komi­sja Rewi­zyj­na ma pra­wo wglą­du do wszyst­kich doku­men­tów Sto­wa­rzy­sze­nia, żąda­nia skła­da­nia wyja­śnień od poszcze­gól­nych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, a tak­że człon­ków poszcze­gól­nych władz Sto­wa­rzy­sze­nia.
4. Posie­dze­nia Komi­sji Rewi­zyj­nej odby­wa­ją się w mia­rę potrzeb nie rza­dziej jed­nak niż raz w roku.
5. Posie­dze­nia Komi­sji zwo­łu­je prze­wod­ni­czą­cy.
6. Decy­zje Komi­sji Rewi­zyj­nej w for­mie uchwał zapa­da­ją po gło­so­wa­niu jaw­nym, zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków Komi­sji Rewi­zyj­nej.
7. W przy­pad­ku rów­ne­go roz­ło­że­nia gło­sów decy­du­je głos przewodniczącego.

§ 29

Do kom­pe­ten­cji Komi­sji Rewi­zyj­nej nale­ży:
1. Kon­tro­lo­wa­nie co naj­mniej raz w roku cało­kształ­tu dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia.
2. Oce­na pra­cy Zarzą­du, w tym corocz­nych spra­woz­dań i bilan­su.
3. Skła­da­nie spra­woz­dań na Wal­nym Zebra­niu Człon­ków wraz z oce­ną dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia i Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia.
4. Wnio­sko­wa­nie do wal­ne­go zebra­nia człon­ków o udzie­la­nie abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi.
5. Wnio­sko­wa­nie o odwo­ła­nie Zarzą­du lub poszcze­gól­nych człon­ków Zarzą­du w razie jego bez­czyn­no­ści.
6. Wnio­sko­wa­nie o zwo­ła­nie Nad­zwy­czaj­ne­go Wal­ne­go Zebra­nia Członków.

§ 30

Człon­ko­wie Komi­sji Rewi­zyj­nej nie mogą:
1.pozostawać w sto­sun­ku pokre­wień­stwa, powi­no­wac­twa lub pod­le­gło­ści z tytu­łu zatrud­nie­nia z człon­ka­mi Zarzą­du.
2.być ska­za­ni pra­wo­moc­nym wyro­kiem za prze­stęp­stwo z winy umyśl­nej. Sąd Koleżeński

§ 31

1. Sąd Kole­żeń­ski jest orga­nem powo­ły­wa­nym celem wyja­śnia­nia spraw spor­nych doty­czą­cych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, u pod­staw któ­rych leżą kwe­stie naru­szeń usta­leń sta­tu­tu, regu­la­mi­nów lub decy­zji władz Sto­wa­rzy­sze­nia oraz naru­szeń zasad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go.
2. Sąd Kole­żeń­ski skła­da się z pię­ciu człon­ków powo­ły­wa­nych przez Wal­ne Zebra­nie Człon­ków, któ­rzy spo­śród swe­go gro­na wybie­ra­ją Pre­ze­sa i dwóch zastęp­ców.
3. Kaden­cja człon­ków Sądu Kole­żeń­skie­go trwa 4 lata.

§ 32

1. Uchwa­ły Sądu Kole­żeń­skie­go zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej trzech człon­ków Sądu Kole­żeń­skie­go.
2. Decy­zja Sądu Kole­żeń­skie­go zosta­je dorę­czo­na bez­zwłocz­nie oso­bom zain­te­re­so­wa­nym.
3. Od decy­zji Sądu Kole­żeń­skie­go człon­kom Sto­wa­rzy­sze­nia przy­słu­gu­je pra­wo odwo­ła­nia do Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia w for­mie wnio­sku wnie­sio­ne­go naj­póź­niej na 14 dni przed ter­mi­nem Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia.
4. Sąd Kole­żeń­ski dzia­ła na pod­sta­wie uchwa­lo­ne­go przez sie­bie regu­la­mi­nu.
5. Regu­la­min okre­śla zakres spraw mogą­cych być przed­mio­tem roz­strzy­gnięć, nakła­da­ne kary i pro­ce­du­ry Sądu Kole­żeń­skie­go.
6. Orze­cze­nia­mi Sąd Kole­żeń­ski może nakła­dać karę: upo­mnie­nia, naga­ny, zawie­sze­nia człon­ka w pra­wach Sto­wa­rzy­sze­nia na okres mak­sy­mal­nie jed­ne­go roku, a tak­że wyklu­cze­nia człon­ka ze Stowarzyszenia.

ROZ­DZIAŁ V 

MAJĄ­TEK STO­WA­RZY­SZE­NIA I ZASA­DY GOSPODAROWANIA 

Spo­sób uzy­ski­wa­nia środ­ków finan­so­wych oraz usta­na­wia­nia skła­dek członkowskich 

§ 33

Mają­tek Sto­wa­rzy­sze­nia powsta­je z nastę­pu­ją­cych źró­deł:
1. Skła­dek człon­kow­skich.
2. Daro­wizn.
3. Zbió­rek publicz­nych.
4. Spad­ków i zapi­sów.
5. Dota­cji i sub­wen­cji od spon­so­rów.
6. Innych źró­deł dostęp­nych prawem.

§ 34

1.Członkowie Sto­wa­rzy­sze­nia opła­ca­ją skład­ki w wyso­ko­ści usta­lo­nej przez Wal­ne Zebra­nie Człon­ków.
2. Tryb pła­ce­nia skła­dek człon­kow­skich okre­śla Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia.
3. Sto­wa­rzy­sze­nie nie przyj­mu­je wpłat gotów­ko­wych w kwo­cie rów­nej lub prze­kra­cza­ją­cej kwo­tę 15.000 euro. Zasa­dy gospodarowania

§ 35

1. Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi gospo­dar­kę finan­so­wą oraz środ­ka­mi trwa­ły­mi, mie­niem rucho­mym i mate­ria­ła­mi zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi.
2. Środ­ki pie­nięż­ne prze­cho­wu­je się na rachun­ku ban­ko­wym Sto­wa­rzy­sze­nia.
3. Cały uzy­ska­ny dochód prze­zna­cza się na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą.
4. Do zawie­ra­nia umów i skła­da­nia oświad­czeń woli w imie­niu Sto­wa­rzy­sze­nia upo­waż­nio­nych jest dwóch Człon­ków Zarzą­du łącz­nie. W spra­wach mająt­ko­wych wyma­ga­ne są pod­pi­sy dwóch Człon­ków Zarzą­du łącz­nie.
5. Zacią­ga­ne mogą być tyl­ko takie zobo­wią­za­nia, któ­re są zgod­ne z Pla­nem Dzia­łal­no­ści Finan­so­wej Sto­wa­rzy­sze­nia.
6. W gospo­da­ro­wa­niu mająt­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia zabra­nia się:
a) Udzie­la­nia poży­czek lub zabez­pie­cza­nia mająt­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia w sto­sun­ku do człon­ków, człon­ków władz lub pra­cow­ni­ków Sto­wa­rzy­sze­nia oraz osób, z któ­ry­mi pozo­sta­ją w związ­ku mał­żeń­skim albo w sto­sun­ku pokre­wień­stwa w linii pro­stej pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia albo są zwią­za­ne z tytu­łu przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub kura­te­li zwa­nych dalej „oso­ba­mi bli­ski­mi”.
b) Prze­ka­zy­wa­nia skład­ni­ków mająt­ku Sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz człon­ków, człon­ków władz lub pra­cow­ni­ków Sto­wa­rzy­sze­nia oraz innych osób bli­skich, na zasa­dach innych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści jeże­li prze­ka­za­nie to nastę­pu­je bez­płat­nie lub na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach.
c) Wyko­rzy­sta­nie skład­ni­ków mająt­ku na rzecz człon­ków, człon­ków władz lub pra­cow­ni­ków Sto­wa­rzy­sze­nia oraz bli­skich na zasa­dach innych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich.
d) Zaku­pu na szcze­gól­nych zasa­dach towa­rów lub usług od pod­mio­tów, w któ­rych uczest­ni­czą człon­ko­wie, człon­ko­wie władz lub pra­cow­ni­cy Sto­wa­rzy­sze­nia oraz ich osób bliskich.

ROZ­DZIAŁ VI 

PRZE­PI­SY KOŃCOWE 

§ 36

Sto­wa­rzy­sze­nie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą na ogól­nych zasa­dach, okre­ślo­nych w odręb­nych prze­pi­sach. Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą wyłącz­nie w roz­mia­rach słu­żą­cych reali­za­cji celów sta­tu­to­wych. Doko­ny­wa­nie zmian w Sta­tu­cie i warun­ki roz­wią­zy­wa­nia Stowarzyszenia

§ 37

1. Uchwa­le­nie sta­tu­tu lub jego zmia­nę podej­mu­je Wal­ne Zebra­nie Człon­ków na wnio­sek Zarzą­du w try­bie zwy­kłym prze­wi­dzia­nym dla waż­no­ści uchwał zebra­nia.
2. Pro­jekt uchwa­ły o roz­wią­za­niu Sto­wa­rzy­sze­nia nale­ży podać do publicz­nej wia­do­mo­ści, co naj­mniej na 30 dni przed ter­mi­nem Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków.
3. Uchwa­łę o roz­wią­za­niu Sto­wa­rzy­sze­nia podej­mu­je Wal­ne Zebra­nie Człon­ków kwa­li­fi­ko­wa­ną więk­szo­ścią 2/3 gło­sów. Likwi­da­cja i prze­zna­cze­nie majątku

§ 38

Podej­mu­jąc uchwa­łę o roz­wią­za­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Asy­sten­tów Funk­cjo­nal­nych Osób Nie­peł­no­spraw­nych Wal­ne Zebra­nie Człon­ków okre­śla spo­sób jego likwi­da­cji oraz prze­zna­cze­nie jego majątku.

§ 39

W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Sta­tu­cie, mają zasto­so­wa­nie wła­ści­we prze­pi­sy prawa.