Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na kulig

siw firmowkaaawasilewski kulig

Kulig tra­sa Jaku­szy­ce – Pola­na „Orle”

Wyjazd w dniu 09.03.2017r. z Dwor­ca Głów­ne­go w Jele­niej Górze o godzi­nie 9:25. Spo­ty­ka­my się w holu dwor­ca o godzi­nie 08:50.

Pocią­giem jedzie­my przez Szklar­ską Porę­bę do Jaku­szyc, wyko­rzy­stu­jąc moż­li­wo­ści ulgo­wych prze­jaz­dów. Pro­szę zabrać ze sobą „bia­łe” legi­ty­ma­cje. O godzi­nie 10.27 wysia­da­my w Jaku­szy­cach przy Pola­nie „Bieg Pia­stów”, potem krót­ki spa­cer do dro­gi pro­wa­dzą­cej na Orle. Stam­tąd rusza­my kuligiem.

Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, pro­si­my o szyb­kie zapi­sy w sekre­ta­ria­cie KSON (do dnia 05 lutego).

Powrót auto­bu­sem.