Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UWA­GA doty­czy zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 02/02/2017 oraz 03/02/2017

W związ­ku z dużą ilo­ścią ofert infor­mu­je­my, iż roz­strzy­gnię­cia w/w zapy­tań ofer­to­wych zosta­ną zamiesz­czo­ne na stro­nie w dniu 27 lute­go 2017 roku o godzi­nie 15:00.