Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rusza budżet oby­wa­tel­ski – głosujemy!!!

 Jelenia Gora logo 400x127W tego­rocz­nym budże­cie oby­wa­tel­skim Jele­nio­gó­rza­nie będą mogli mię­dzy inny­mi oddać głos na nastę­pu­ją­ce projekty:

1.03 – Rowe­ro­wa Jele­nia Góra: Zakup i mon­taż wia­ty ze sto­ja­ka­mi dla rowe­rów w gim­na­zjum nr 4 oraz wia­ty na rowe­ry i wóz­ki w przed­szko­lu nr 13

2.02 – Spor­to­wa Jele­nia Góra: Zakup i mon­taż wiat ze sto­ja­ka­mi dla rowe­rów w szko­łach pod­sta­wo­wych nr 2, 5 i 8 oraz par­kin­gów z infra­struk­tu­rą towa­rzy­szą­cą przy ścież­ce rowe­ro­wej przy ul. Kon­sty­tu­cji 3‑go Maja.

Szcze­gól­nie pole­ca­my pomysł utwo­rze­nia par­kin­gów w tym dla osób niepełnosprawnych.

Ter­min gło­so­wa­nia od 20.02.2017 r. do 27.02.2017 r.

Ostat­ni czas to 27.02.2017 r., godzi­na 10.00.

Wie­cej infor­ma­cji uzy­ska­my kli­ka­jąc w zakładkę:

link