Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

20 Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Fil­mo­wy ZOOM Zbliżenia

zoom20. Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Fil­mo­wy ZOOM — ZBLIŻENIA 

20 — 26.02.2017 Jele­nia Góra 

mię­dzy­na­ro­do­we warsz­ta­ty fil­mo­we
mię­dzy­na­ro­do­we kon­kur­sy fil­mo­we
poka­zy spe­cjal­ne naj­now­szych fil­mów
spo­tka­nia z twór­ca­mi koncerty

NA TYM FESTI­WA­LU PO PRO­STU TRZE­BA BYĆ!

Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Fil­mo­wy “ZOOM — ZBLI­ŻE­NIA” to zna­czą­ce i poważ­ne wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne zali­cza­ne do wąskie­go gro­na naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych tego typu w Pol­sce. Jele­nia Góra bar­dzo moc­no zazna­cza się na OFFil­mo­wej mapie Pol­ski, z każ­dym rokiem przy­by­wa war­to­ścio­wych fil­mów oraz twór­ców z kra­ju i zagra­ni­cy. Festi­wal ma na celu, przed­sta­wie­nie kul­tur, języ­ka fil­mo­we­go, wymia­nę idei oraz pre­zen­ta­cję i pro­mo­cję nie­za­leż­nej sztu­ki fil­mo­wej. Orga­ni­za­to­rem tego wyda­rze­nia arty­stycz­ne­go pro­mu­ją­ce­go kino nie­za­leż­ne jest Osie­dlo­wy Dom Kul­tu­ry w Jele­niej Górze. Jest to impre­za o cha­rak­te­rze ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym. Na Festi­wal przy­jeż­dża­ją miło­śni­cy kina z całe­go kra­ju oraz zagra­ni­cy. W ramach festi­wa­lu odby­wa­ją się pro­jek­cje kon­kur­so­we i poka­zy spe­cjal­ne, warsz­ta­ty fil­mo­we, otwar­te dla widzów obra­dy jury i spo­tka­nia z twór­ca­mi, kon­cer­ty i inne impre­zy towa­rzy­szą­ce. Ponie­waż ideą festi­wa­lu jest kon­fron­ta­cja doko­nań twór­ców oraz pre­zen­ta­cja wszel­kich zja­wisk zacho­dzą­cych w kinie nie­za­leż­nym, for­mu­ła kon­kur­sów dopusz­cza udział w nim roz­ma­itych form — fil­mów fabu­lar­nych, doku­men­tal­nych, ani­mo­wa­nych oraz video-artów. Nie ma żad­nych ogra­ni­czeń tema­tycz­nych, a w kon­kur­sie mogą brać udział ama­to­rzy, twór­cy nie­za­leż­ni oraz stu­den­ci szkół artystycznych.

ZAPRA­SZA­MY DO JELE­NIEJ GÓRY!!

http://www.zoomfestival.pl/lang/pl