Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza informuje

finanse starośćKlub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich SENIO­RÓW zain­te­re­so­wa­nych spra­wa­mi wła­snych finan­sów i budże­tu domo­we­go do uczest­nic­twa w warsz­ta­tach: „Oswa­ja­my nasz budżet”, „Oswa­ja­my finanse”.

SENIO­RZE- zachę­ca­my do udzia­łu w cyklu spo­tkań z profesjonalistami.

SENIO­RZE- wzbo­gać swo­ją wie­dzę i poczu­cie wła­sne­go bez­pie­czeń­stwa finansowego.

Uczest­nic­two w warsz­ta­tach jest bezpłatne.

Środ­ki finan­so­we KSON pozy­skał z Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach pro­gra­mu ASOS „Akty­wi­za­cja Seniorów”.

Warsz­ta­ty odby­wać się będą w dwóch cyklach:

„Oswa­ja­my nasz budżet” — 28 listo­pa­da, 02 i 05 grud­nia 2016 r.

„Oswa­ja­my finan­se” — 30 listo­pa­da, 12 i 16 grud­nia 2016 r.

WARUN­KIEM uczest­nic­twa w warsz­ta­tach jest doko­na­nie zgło­sze­nia oso­bi­ście bądź tele­fo­nicz­nie pod nume­rem tele­fo­nu 75 752 42 54, 75 752 31 83 w naszej sie­dzi­bie przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10.oo do 16.oo.

TER­MIN ZGŁO­SZEŃ do dnia 28 listo­pa­da 2016 roku.
Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.
Decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.