Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Warsz­ta­ty muzycz­no- teatral­ne w Klu­bie Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza KSON

1aW czwar­tek, 24.11.2016r w KLU­BIE SENIO­RA i WOLON­TA­RIU­SZA KSON odby­ło się spo­tka­nie muzycz­no-teatral­ne z Jele­nio­gór­ską aktor­ką Teatru „ Maska” Panią Hono­ra­tą Mag­decz­ko-Kapo­te, któ­ra zapre­zen­to­wa­ła poezję, humor i pio­sen­ki Edith Piaf i Buła­ta Okudżawy. 

Podzi­wia­li­śmy nie­zwy­kły kunszt sce­nicz­ny two­rze­nia przez Panią Hono­ra­tę róż­nych stro­jów i posta­ci z jed­ne­go szala.

Pięk­no w czy­stej posta­ci, poru­sza­ją­ce wzru­szy­ło każ­de­go z nas do łez mówi Pani Elż­bie­ta Bukat. Pan Jerzy Ryn­kie­wicz zafa­scy­no­wał nas swo­im sce­nicz­nym teno­rem wyko­nu­jąc 1bfrag­men­ty zna­nych pol­skich i wło­skich arii ope­ret­ko­wych. Wspól­nie z Panią Hono­ra­tą przy akom­pa­nia­men­cie Pana Jerze­go śpie­wa­li­śmy zna­ne pol­skie piosenki.

Kon­cer­tem tym roz­po­czę­li­śmy arty­stycz­ną część dzia­łal­no­ści KLU­BU SENIO­RA I WOLON­TA­RIU­SZA, któ­ry funk­cjo­nu­je we wtor­ki i piąt­ki w godzi­nach od 12.oo do 16.oo w świe­tli­cy KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A.

1cPrzed nami wyjazd na „JAR­MARK BOŻO­NA­RO­DZE­NIO­WY” do Goer­litz pod nazwą „Pozna­je­my tra­dy­cje naszych sąsia­dów”. Kolej­ną atrak­cją gru­dnio­wą jest udział w spek­ta­klu „TEM­PUS FAN­TA­SY” w Teatrze Muzycz­nym Capi­tol we Wrocławiu”.

Ser­decz­nie zapra­sza­my zain­te­re­so­wa­nych SENIO­RÓW- miesz­kań­ców mia­sta i regio­nu — do włą­cze­nia się w boga­tą dzia­łal­ność pro­gra­mo­wą Klu­bu Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza w Jele­niej Górze.