Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na “Rejs na Pogorii”

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje doty­czą­ce rej­su na Pogorii.

Pogoria pingwin 04Rejs jest orga­ni­zo­wa­ny dla mło­dzie­ży z SZO Nr1 im. St.Żeromskiego w Jele­niej Górze. Spe­cjal­nie o tym piszę, bo może to być dla kogoś ważne.

W tej chwi­li mamy, prócz ofi­ce­rów i zało­gi sta­łej, 6 osób “star­szych niż 25lat” — tak arma­tor roz­dzie­la — do 25 lat jest mniej­sza opła­ta i taka zało­ga jest preferowana.

Jest tro­chę póź­no, dopie­ro teraz dobie­ram star­szych, ale że dalej ich szu­kam, bo może będzie nas jesz­cze o 2 oso­by wię­cej — tyle teraz brakuje.

Kar­ta zgło­sze­nia Pogoria

 

Zało­ga może być z całej Pol­ski. Auto­kar jedzie “z Gdań­ska auto­stra­dą A1 do Toru­nia, następ­nie Gnie­zno, Rawicz i Jele­nia Góra. Jest taka moli­wość, by zabrać po dro­dze pasa­że­rów, muszą to jed­nak być miej­sca dogod­ne do zatrzy­ma­nia auto­bu­su i nie wymu­sza­ją­ce nad­kła­da­nia dro­gi” — to infor­ma­cja od arma­to­ra, mogą oni też doje­chać na miej­sce zbiór­ki w Jele­niej Górze.

Ter­min.

Start — wyjazd auto­ka­rem 02.12.2016 — po połu­dniu spod szko­ły SZO Nr1 im. St.Żeromskiego ul.Kochanowskiego w Jele­niej Górze. Godzi­nę podam później.

Tra­sa — Morze Śród­ziem­ne i Ligu­ryj­skie w oko­li­cy Genui we Wło­szech i por­ty, np. Nicea, Kor­sy­ka… Skąd wystar­tu­je­my zale­ży od tego, gdzie skoń­czą poprzed­ni rejs.

Meta — powrót auto­ka­rem 11.12.2016 — ok. połu­dnia pod szko­łę SZO Nr1 im. St.Żeromskiego ul.Kochanowskiego w Jele­niej Górze.

Koszt dla osób od 15 do 25 lat wyno­si 1800zł, dla star­szych niż 25 lat 2050 zł.

Płat­ne jak naj­szyb­ciej na kon­to Rady Szko­ły: http://zerom.4me.pl/rada-rodzicow/.

Opła­ta obej­mu­je wszyst­ko, prócz kieszonkowego.

Pozdra­wiam.
Syl­wek Izy­dor­czyk
tel. 608 512 015