Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we na prze­pro­wa­dze­nie audy­tu zewnętrznego

audytaaPrzed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga audy­tu zewnętrz­ne­go, sta­no­wią­ce­go nie­za­leż­ne potwier­dze­nie pra­wi­dło­wo­ści reali­za­cji projektu.

 

UWA­GA

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że postę­po­wa­nie na wyło­nie­nie Wyko­naw­cy audy­tu zewnętrz­ne­go zosta­ło prze­dłu­żo­ne do dnia 28 listo­pa­da do godz. 12.00 z uwa­gi na koniecz­ność uzu­peł­nie­nie bra­ków for­mal­nych przez 3 Ofe­ren­tów. Ofe­ren­ci ci zosta­li poin­for­mo­wani o ww. fak­cie dro­gą mailową. 

W związ­ku z powyż­szym infor­mu­je­my, że wyni­ki Zapy­ta­nia ofer­to­we­go zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne 28 listo­pa­da do godz. 16.00 na stro­niwww.kson.pl.