Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

REGU­LA­MIN KLU­BU SENIO­RA i WOLON­TA­RIU­SZA w KAR­KO­NO­SKIM SEJ­MI­KU OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH w Jele­niej Górze

 10 Klub seniora

1. Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza – zwa­ny dalej Klu­bem — został utwo­rzo­ny w struk­tu­rze Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze opie­ra swo­ją dzia­łal­ność na niniej­szym regulaminie.

2. Sie­dzi­ba Klu­bu mie­ści się w Jele­niej Górze, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 A.

3. Klub nie posia­da oso­bo­wo­ści prawnej.

4. Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza jest ini­cja­ty­wą KSON‑u otwar­tą dla wszyst­kich orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w KSON-ie i całe­go śro­do­wi­ska senio­rów i osób nie­peł­no­spraw­nych w regio­nie jeleniogórskim.

5. Do Klu­bu mogą przy­stę­po­wać Senio­rzy 60+, a tak­że inne oso­by zain­te­re­so­wa­ne dzia­łal­no­ścią Klu­bu. W zaję­ciach klu­bo­wych mogą brać udział wszy­scy senio­rzy ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tych, któ­rzy nie są uczest­ni­ka­mi innych aktu­al­nie reali­zo­wa­nych przez KSON projektów.

6. Celem Klu­bu jest przede wszyst­kim inspi­ro­wa­nie i moty­wo­wa­nie do aktyw­ne­go i zor­ga­ni­zo­wa­ne­go spę­dza­nia cza­su wol­ne­go senio­rów oraz inte­gra­cja spo­łecz­na ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem przy­go­to­wa­nia Człon­ków Klu­bu do pro­fe­sjo­nal­ne­go wolon­ta­ria­tu ze spe­cjal­no­ścią – ani­ma­tor grup senioralnych.

7. Klub reali­zu­je swo­je cele poprzez tema­tycz­ne spo­tka­nia klu­bo­we, wyciecz­ki auto­ka­ro­we, wyjaz­dy do Ope­ry Wro­cław­skiej, gru­po­we wyj­ścia do Jele­nio­gór­skie­go Teatru, Fil­har­mo­nii, zaję­cia z instruk­to­rem fit­t­nes i inne.

8. Zgod­nie z zasa­dą empo­wer­ment /zasada wol­ne­go wyboru/ Klu­bo­wi­cze mogą decy­do­wać o tema­ty­ce i for­mie spo­tkań klubowych.

9. Klub powo­ła pod­czas inau­gu­ra­cyj­ne­go spo­tka­nia w dniu 1 wrze­śnia 2016 r. Radę Pro­gra­mo­wą Klubu.

10. Opie­kę nad Klu­bem spra­wu­je wolon­ta­riusz­ka KSON‑u Pani Kry­sty­na Binias.

11. Infor­ma­cja o szcze­gó­ło­wym pro­gra­mie dzia­łań Klu­bu na każ­dy mie­siąc zamiesz­czo­na będzie na tabli­cy ogło­szeń w KSON oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl.

12. Dzia­łal­ność Klu­bu sfi­nan­so­wa­na będzie w roku 2016 ze środ­ków pozy­ska­nych przez KSON z Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach pro­gra­mu ASOS.

13. W począt­ko­wym okre­sie Klub będzie czyn­ny dwa razy w tygo­dniu we wtor­ki i piąt­ki od godz. 12.oo do godz..16.oo.

14. Człon­ko­wie Klu­bu zobo­wią­za­ni są do zapo­zna­nia się z niniej­szym Regu­la­mi­nem oraz zło­że­niem pisem­nej dekla­ra­cji człon­kow­skiej (załącz­nik do regulaminu).

15. Człon­ko­wie Klu­bu zobo­wią­za­ni są do : prze­strze­ga­nia niniej­sze­go regu­la­mi­nu, uczest­nic­twa w spo­tka­niach klu­bo­wych, posza­no­wa­nia god­no­ści oso­bi­stej Człon­ków Klu­bu, Wolon­ta­riu­szy KSON, dba­ło­ści i posza­no­wa­nia sprzę­tów oraz przed­mio­tów sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie Klu­bu, kul­tu­ral­ne­go i zgod­ne­go z ogól­nie przy­ję­ty­mi nor­ma­mi i zasa­da­mi zacho­wa­nia się i god­ne­go repre­zen­to­wa­nia Klu­bu w śro­do­wi­sku lokalnym.

16. Człon­ko­wie Klu­bu mają pra­wo do bez­płat­ne­go korzy­sta­nia z zajęć orga­ni­zo­wa­nych przez Klub, uczest­nic­twa we wszyst­kich podej­mo­wa­nych przez Klub ini­cja­ty­wach, do korzy­sta­nia z wypo­sa­że­nia Klu­bu, do roz­wi­ja­nia swo­ich zain­te­re­so­wań, do pre­zen­ta­cji swo­ich pasji, ini­cjo­wa­nia nowych przed­się­wzięć, do uzy­ski­wa­nia peł­nej infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści Klubu.

17. Zmia­ny Regu­la­mi­nu Klu­bu mogą być doko­na­ne na wnio­sek Człon­ków Klubu.