Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­da­rium listo­pad 2016

listopad 201609.11.2016 (śro­da) godz.14.30 – spo­tka­nie z posłem RP Panią Elż­bie­tą Stępień

16.11.2016 (śro­da) godz..15.00 – Dia­be­tycz­ne Zadusz­ki. Wspo­mnie­nia o Tych, któ­rzy ode­szli od nas. Spo­tka­nie z zespo­łem MARZENIE”.

21.11.2016 (ponie­dzia­łek) o godz. 16.00 seans fil­mo­wy z audio­de­skryp­cją w kinie HELIOS – „OSTAT­NIA RODZINA”

 

22.11.2016 (wto­rek) godz. 11.00 warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne dla senio­rów ” OSWA­JA­MY SAMOTNOŚĆ”

24.11.2016 (czwar­tek) godz. 12.00 – „Spo­tka­nie z Ada­mem i Ewą”, czy­li z Jur­kiem i Hono­rat­ką, czy­li co nie­co z arty­stycz­nej sceny.

26.11.2016 (sobo­ta) godz.19.00 w „Sali Arka” w Jele­niej Górze( orga­ni­za­tor KAAS) 

28.11.2016 (ponie­dzia­łek) godz 11.00 warsz­ta­ty dla senio­rów “Oswa­ja­my nasz budżet”.

29.11.2016 (wto­rek) godz. 10.30 – spo­tka­nie z Fun­da­cją Szan­sa dla Nie­wi­do­mych z Wro­cła­wia. Nadal odby­wa­ją się Warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we dla seniorów.

W każ­dy WTO­REK i PIĄ­TEK w godz. od 12.00 do 16.00 zapra­sza­my senio­rów na spo­tka­nia towa­rzy­skie, gry i zabawy.

Spo­tka­nia człon­ków poszcze­gól­nych sto­wa­rzy­szeń odby­wa­ją się według usta­lo­nych terminów.