Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szcze­pie­nia dla Seniorów

szczepienie grypaaaMia­sto Jele­nia Góra od dnia 10 paź­dzier­ni­ka 2016 roku pro­wa­dzi akcję pilo­ta­żo­wą bez­płat­ne­go szcze­pie­nia ochron­ne­go prze­ciw gry­pie dla senio­rów tj. osób powy­żej 65 roku życia. 

Szcze­pie­nia będą doko­ny­wa­ne w godzi­nach otwar­cia punk­tów szcze­pień w nastę­pu­ją­cych przychodniach:

1. Przy­chod­nia „Dok­tor”, ul. Grot­t­ge­ra 10.
2. Przy­chod­nia Zabo­brze, ul. Ogiń­skie­go 1B.
3. ZUL „Zdro­wie”, ul. Mosto­wa 2.
4. Przy­chod­nia POZ Orle, ul. Cie­plic­ka 83a.

Do szcze­pie­nia nale­ży się zgło­sić z dowo­dem oso­bi­stym. Ilość osób do szcze­pie­nia ochron­ne­go zapla­no­wa­no na pozio­mie 500, po 125 osób w każ­dej przychodni.

Zapra­sza­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne osoby.