Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­da­rium paź­dzier­nik 2016

PAXDZIERNIK KALENDARZAA07.10.2016 — Spo­tka­nie z oka­zji Dnia Senio­ra i Inau­gu­ra­cji 15-lecia KSON orga­ni­zo­wa­ny przez Kar­ko­no­ską Aka­de­mię Aktyw­nych Senio­rów. Bal pn. „Gdzie się podzia­ły daw­ne pry­wat­ki” w Arce na Zabobrzu .

09.10.2016 - Aka­de­mia z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Cukrzy­cą i 35-lecia Powsta­nia Pol­skie­go Związ­ku Dia­be­ty­ków pn. „Zobacz cukrzy­cę” orga­ni­zo­wa­ną przez Koło Dia­be­ty­kow.
Spo­tka­nie o godz. 13,00 w klu­bie ” Iskra” Bal „cukrzy­ków” w Kar­pa­czu w “Wodo­mie­rzan­ce”.

11.10.2016 – Uro­czy­sta Inau­gu­ra­cja Pierw­sze­go Jele­nio­gór­skie­go Tygo­dnia Osób Nie­peł­no­spraw­nych – KSO­Na­lia 2016 – z oka­zji 15–lecia Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych.
Szko­ła zdro­we­go żywie­nia – pokaz zdro­wej żyw­no­ści i gril­lo­wa­nie przy­go­to­wa­ny przez ZSLiZ nr 2 im. S. Sta­szi­ca w Jele­niej Górze

12.10.2016 – Ruch recep­tą na zdro­wie – spa­cer rekre­acyj­ny na Wzgó­rze Kościusz­ki – pro­gram Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków Pik­nik Tury­stycz­ny w ogro­dzie KSON

13.10.2016 – Mło­dzi duchem – gry i zaba­wy rekre­acyj­no-spor­to­we przy muzy­ce – pro­gram KAAS Wiel­kie gril­lo­wa­nie w ogro­dzie KSON

14.10.2016 – Uro­czy­sta Gala Inte­gra­cyj­na – 15 lat Minę­ło w Zdro­jo­wym Teatrze Ani­ma­cji
Wrę­cze­nie odzna­czeń pań­stwo­wych nada­nych przez Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej
Wrę­cze­nie tytu­łów Amba­sa­do­ra Ludzi Otwar­tych Serc Pre­zen­ta­cja 15 lat dzia­łal­no­ści KSON
Spek­takl teatral­ny „Deka­me­ron”.