Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dzień Bia­łej Laski na Bobrze

4Tra­dy­cyj­nie już Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku z oka­zji Dnia Bia­łej Laski — Świa­to­we­go Dnia Ludzi Sła­bo­wi­dzą­cych i Nie­wi­do­mych zor­ga­ni­zo­wa­ło dla swo­ich człon­ków spo­tka­nie, któ­re na dłu­go utrwa­li się w ich pamię­ci. Nie bez opo­rów i obaw – mówi p. Elż­bie­ta Bukat, sekre­tarz SIW – zapro­po­no­wa­li­śmy naszym człon­kom spływ pon­to­no­wy po rze­ce Bóbr.

 

Do pon­to­nów w Nie­le­śnie wcho­dzi­li­śmy bro­dząc po kost­ki w wodzie – mówi p. Kry­sty­na. – Zej­ście do wody było rów­nież stro­me, więc Ci o kulach, musie­li się wspo­ma­gać pomo­cą innych. Za to resz­ta 3‑godzinnej podró­ży to już sama przy­jem­ność, spo­kój, cisza i obco­wa­nie z natu­rą. Zło­ta pol­ska jesień poda­ro­wa­ła nam jesz­cze do tego cie­pło słoń­ca i roz­świe­tlo­ne bar­wy nad­bo­brzań­skiej roślinności.3

Podró­żo­wa­li­śmy w pię­ciu pon­to­nach – opo­wia­da Miro­sła­wa Joś­ko, wice­pre­zes SIW. – Towa­rzy­szy­li nam prze­wod­nik, ratow­nik medycz­ny, w każ­dym pon­to­nie był ster­nik, ale wio­sło­wać musie­li­śmy sami. Choć Bóbr na tra­sie nasze­go spły­wu nie jest spe­cjal­nie głę­bo­ki, to były momen­ty, że zatrzy­my­wa­li­śmy się na pły­ci­znach. Wszyst­ko jed­nak zakoń­czy­ło się dotar­ciem do celu na wyso­ko­ści Mar­czo­wa. Tu cze­kał na nas cate­ring przy­go­to­wa­ny przez orga­ni­za­to­ra spływu.

1Na pierw­szą pró­bę wybra­li­śmy ten odci­nek rze­ki, ale już dziś wie­my – mówi 17-let­ni Woj­tek – że dali­by­śmy radę pły­nąć dalej, prze­no­sząc pon­to­ny na kolej­ny odci­nek rzeki.

Przy­po­mnij­my, że w ubie­głym roku SIW zor­ga­ni­zo­wa­ło wyciecz­kę do Doli­ny Pała­ców i Ogro­dów z zakoń­cze­niem przy ogni­sku w Western City, odcho­dząc od tra­dy­cyj­nych spo­tkań przy uro­czy­stym obia­do­wym sto­le. Cie­szy nas rów­nież – mówi Miro­sła­wa Joś­ko, że w naszym spły­wie uczest­ni­czy­ło kil­ku przed­sta­wi­cie­li jele­nio­gór­skie­go koła Pol­skie­go Związ­ku Nie­wi­do­mych. 2To może koniec budo­wa­nej przez poprzed­nich lide­rów ani­mo­zji, a począ­tek dobrej współ­pra­cy tych, któ­rzy widzą „ina­czej”.

W spły­wie uczest­ni­czy­ło 28 osób, przy par­ty­cy­pa­cji uczest­ni­ków i dofi­nan­so­wa­niu Dnia Bia­łej Laski z Urzę­du Mia­sta Jele­nia Góra