Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Joga dla Seniorów

YOGA 2Joga jest poda­run­kiem dla ludzi w star­szym wie­ku, w któ­rym siła i odpor­ność na cho­ro­by male­ją. Joga gene­ru­je ener­gię i nie trwo­ni jej. Z jogą patrzeć moż­na do przo­du z nadzie­ją na satys­fak­cjo­nu­ją­cą przy­szłość, zamiast opła­ki­wać prze­szłą mło­dość. ‑B.K.S. Iyengar

 

Zapra­sza­my doj­rza­łe kobie­ty i męż­czyzn na zaję­cia jogi dla senio­rów. Zaję­cia jogi w odpo­wied­niej for­mie to mało obcią­ża­ją­ca for­ma aktyw­no­ści któ­ra polep­sza samo­po­czu­cie i ogól­ny stan zdro­wia. Poprzez bar­dzo pro­ste ćwi­cze­nia roz­cią­ga­ją­ce i odde­cho­we wspól­nie zadba­my o:

* popra­wie­nie krą­że­nia krwi

* lep­szą odporność

* popra­wę rucho­mo­ści stawów

* popra­wę pra­cy serca

* reduk­cję bólu ple­ców i mięśni.

Wyma­ga­nia:
Zaję­cia są w peł­ni dosto­so­wa­ne do potrzeb osób star­szych — ćwi­cze­nia nie są for­sow­ne. Spo­koj­na prak­ty­ka zło­żo­na z bar­dzo deli­kat­nych ćwi­czeń nada­je się dla każ­de­go — nie­za­leż­nie od spraw­no­ści fizycznej.

Do ćwi­czeń nie­zbęd­ny jest wygod­ny, nie­krę­pu­ją­cy strój.

Wszyst­kie potrzeb­ne pomo­ce, maty dostęp­ne są dla ćwi­czą­cych w Idea Club.

Zaję­cia:

Wtor­ki godz. 11.00–12.15 piąt­ki godz. 10.00–11.15
Cena: 20zł- jed­no­ra­zo­we wej­ście lub 120zł — kar­net 8 wejść (oszczę­dzasz 40zł!)

ZAPI­SY OTWAR­TE! tel. + 504 303 707