Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSON wśród Lide­rów 25-lecia PFRON

Wszyst­kim ser­decz­nie dzię­ku­je­my za gratulacje. 

Dzień dobry,
Ser­decz­nie gra­tu­lu­ję zaję­cia tak wyso­kie­go miej­sca w gro­nie Lau­re­atów Lide­rów w Ple­bi­scy­cie z oka­zji 25 — lecia PFRON. Tak zaszczyt­ne II miej­sce to nie­wąt­pli­wie powód do dumy, któ­ry zara­zem ” doda­je skrzy­deł ” i mobi­li­zu­je do dal­szej pra­cy. Cie­szę się bar­dzo, że doce­nio­no orga­ni­za­cję z Dol­ne­go Ślą­ska, któ­ra czy­ni tak wie­le na rzecz śro­do­wi­ska osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią.
Pozdra­wiam ser­decz­nie 🙂 Bogu­sła­wa Kuliń­ska Z‑ca Dyrek­to­ra Wydzia­łu ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych Depar­ta­ment Spraw Spo­łecz­nych
Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go Wybrze­że J. Sło­wac­kie­go 12–14, 50–411 Wrocław

 

Gra­tu­lu­je­my suk­ce­su i cie­szy­my się, że mogli­śmy doło­żyć swo­ją cegieł­kę do tego przed­się­wzię­cia. Uwa­ża­my, że po pro­stu na to zasłu­gu­je­cie.
Pozdra­wiam
Doro­ta Gnie­wosz Kie­row­nik Dele­ga­tu­ry w Jele­niej Górze Dol­no­ślą­skie­go Oddzia­łu Woje­wódz­kie­go 58–500 Jele­nia Góra, ul Wol­no­ści 18