Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zobacz cukrzy­cę

POL­SKIE STO­WA­RZY­SZE­NIE DIABETYKÓW

KOŁO MIEJ­SKIE W JELE­NIEJ GÓRZE

SER­DECZ­NIE ZAPRASZA 

na uro­czy­sto­ści obchodów

Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Cukrzycą

oraz XVI ‑lecie KOŁA pod hasłem “Zobacz cukrzycę”

któ­re odbę­dą się w Szko­le Tań­ca “Kurzak & Zamorski”

w Jele­niej Górze, ul. Grun­waldz­ka 2

dnia 09 paź­dzier­ni­ka 2016 roku o godzi­nie 13:00

W imie­niu Zarzą­du Koła

Pre­zes

Wal­de­mar Wiśniewski