Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Podzię­ko­wa­nia

Witam ser­decz­nie!

1Chciał­bym bar­dzo podzię­ko­wać Kar­ko­no­skie­mu Sej­mi­ko­wi Osób Nie­peł­no­spraw­nych — Panu Sta­ni­sła­wo­wi Schu­ber­to­wi za udo­stęp­nie­nie kon­ta sej­mi­ku do wpłat 1% podat­ku za 2015 rok.

P.S. Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go dla Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych z oka­zji 15 lat dzia­łal­no­ści, wytrwa­ło­ści i zapa­łu do dal­szej pra­cy na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych i nie tylko!

Pozdra­wiam, Adam Smolnik