Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SPRA­WOZ­DA­NIE Z PRZE­BIE­GU DOL­NO­ŚLĄ­SKIEJ GALI KON­KUR­SU LADY D im. KRY­STY­NY BOCHENEK

LadyDaW auli Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej 26 wrze­śnia 2016r. odby­ła się Dol­no­ślą­ska Gala Kon­kur­su Lady D im. Kry­sty­ny Boche­nek pod patro­na­tem Paw­ła Hre­nia­ka – Woje­wo­dy Dol­no­ślą­skie­go, Ceza­re­go Przy­byl­skie­go – Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, Rafa­ła Dut­kie­wi­cza – Pre­zy­den­ta Mia­sta Wro­cła­wia. W imie­niu Mar­szał­ka gra­tu­la­cje wszyst­kim uczest­nicz­kom zło­żył Paweł Parus, peł­no­moc­nik mar­szał­ka ds. osób nie­peł­no­spraw­nych. Na gali obec­na była tak­że Kata­rzy­na Lubi­niec­ka-Róży­ło, peł­no­moc­nicz­ka urzę­du mar­szał­kow­skie­go ds. równości.

Orga­ni­za­tor­ka­mi kon­kur­su na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go były posłan­ki: Joan­na Augu­sty­now­ska, Prof. Ali­cja Chy­bic­ka oraz Elż­bie­ta Stępień.

Przy­by­łych na uro­czy­stość gości przy­wi­ta­ła, pro­wa­dzą­ca Galę, Pani pro­fe­sor Ali­cja Chy­bic­ka i popro­si­ła o zabra­nie gło­su Posła na Sejm RP Sła­wo­mi­ra Piechotę.

Poseł Sła­wo­mir Pie­cho­ta przed­sta­wił krót­ko histo­rię, ideę powsta­nia i cele Kon­kur­su Lady D. im. Kry­sty­ny Boche­nek. Powie­dział min., że Kon­kurs odby­wa się już od 2002 roku. Jego nazwa pocho­dzi od angiel­skie­go Lady Disa­bled — Dama Nie­peł­no­spraw­na, a tak­że koja­rzo­ny jest księż­ną Walii — Dia­ną, któ­ra była zna­na ze swo­jej dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej i dzia­łal­no­ści na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Celem Kon­kur­su Lady D jest uho­no­ro­wa­nie kobiet z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­re wno­szą istot­ny wkład w róż­ne dzie­dzi­ny życia spo­łecz­ne­go oraz pro­mo­wa­nie ich postaw.

Dalej nastą­pi­ło przed­sta­wie­nie Kapi­tu­ły Kon­kur­su, w któ­rej skła­dzie były Posłan­ki na Sejm RP Joan­na Augu­sty­now­ska, Ali­cja Chy­bic­ka, Elż­bie­ta Stę­pień, Poseł na Sejm RP Sła­wo­mir Pie­cho­ta, Pani Ali­cja Szat­kow­ska Pre­zes Milic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Dzie­ci i Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Pani Wie­sła­wa Poho­ri­ło Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Tęcza” w Oła­wie, Pan Bar­tło­miej Skrzyń­ski Rzecz­nik Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia ds. Osób Niepełnosprawnych.LadyD1a

Kapi­tu­ła wybie­ra­ła lau­re­at­ki w pię­ciu kate­go­riach: Dobry Start, Kul­tu­ra i Sztu­ka, Sport, Życie Spo­łecz­ne oraz Życie Zawodowe.

W tym momen­cie nastą­pi­ła pre­zen­ta­cja lau­re­atek i osób wyróż­nio­nych w poszcze­gól­nych kategoriach.

Kate­go­ria I Dobry Start: Ali­cja Więch – lau­re­at­ka, Anrze­li­ka Kosat­ka – lau­re­at­ka,
Kate­go­ria II Kul­tu­ra i Sztu­ka: Elż­bie­ta Wyskiel – lau­re­at­ka, Kata­rzy­na Roz­dol­ska – wyróż­nie­nie,
Kate­go­ria III Sport: Lucy­na Kor­no­bys – lau­re­at­ka, Kata­rzy­na Sob­czak – wyróż­nie­nie,
Kate­go­ria IV Życie Spo­łecz­ne: Kata­rzy­na Owsiak – lau­re­at­ka, Boże­na Łoposz­ko – wyróż­nie­nie, Ewa Kaź­mier­czak-Woj­ta­sie­wicz – wyróż­nie­nie,
Kate­go­ria V Życie Zawo­do­we: Joan­na Sagan – lau­re­at­ka, Judy­ta Nibur­ska – wyróżnienie.

Lau­re­at­ki i oso­by wyróż­nio­ne otrzy­ma­ły dyplo­my, kwia­ty i upo­min­ki ufun­do­wa­ne przez spon­so­rów. Zro­bio­no pamiąt­ko­we zdjęcia.

O każ­dej z uczest­ni­czek powie­dzia­no wie­le cie­płych i waż­nych słów na temat ich dzia­łal­no­ści i postaw życio­wych, z któ­rych dobit­nie wyni­ka, że nie nale­ży się pod­da­wać mimo prze­ciw­no­ści, że nale­ży wyko­rzy­sty­wać każ­dą sytu­ację dla speł­nie­nia swo­ich pla­nów, marzeń i, że ich życio­wy hero­izm jest inspi­ra­cją, daje siłę do dzia­ła­nia innym.Wszystkie uczest­nicz­ki mogą być wzo­rem dla innych jak poko­ny­wać wła­sne sła­bo­ści, jak czer­pać z życia radość i prze­no­sić ją na innych.

Galę zakoń­czy­ły wystę­py człon­ków zespo­łu teatral­ne­go „Jeste­śmy” i „Our Point” dzia­ła­ją­ce­go w Cen­trum Edu­ka­cyj­no Kul­tu­ral­nym Dzie­ci i Mło­dzie­ży we Wro­cła­wiu, pro­wa­dzo­ne­go przez Panią Kry­sty­nę Parasz­kie­wicz-Pater. Zapre­zen­to­wa­ny przez Panią Wik­to­rię Jan­ko­wiak-Rac­ko jeden z utwo­rów, jej autor­stwa, pod tytu­łem „Super girl” był dobrą poin­tą Dol­no­ślą­skiej Gali Kon­kur­su Lady D im. Kry­sty­ny Boche­nek, gdyż wska­zy­wał, że nie­ko­niecz­nie trze­ba porów­ny­wać się z inny­mi i jak pisał Phil Bos­mans – „Poznaj swo­ją war­tość i zacznij się doceniać”.

Orga­ni­za­tor­ki tej edy­cji kon­kur­su Posłan­ki na Sejm RP Panie Ali­cja Chy­bic­ka, Elż­bie­ta Stem­pień i Joan­na Augu­sty­now­ska wspa­nia­le przy­go­to­wa­ły tę uro­czy­stość i uczy­ni­ły wszyst­ko, żeby Gala Kon­kur­su Lady D prze­bie­gła w ser­decz­nej atmos­fe­rze i pozo­sta­wi­ła u uczest­ni­czek poczu­cie doce­nie­nia i satys­fak­cji z pro­wa­dzo­nych przez nie działań.

Spra­woz­da­wa­ła Ewa Kaź­mier­czak-Woj­ta­sie­wicz zgło­szo­na do Kon­kur­su Lady D przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze wyróż­nio­na w kate­go­rii Życie Społeczne

P.S. Dol­no­ślą­ska Gala Kon­kur­su Lady D skło­ni­ła mnie do jesz­cze dwóch reflek­sji:
- Wszy­scy jeste­śmy sobie nawza­jem potrzeb­ni.
- Asy­stent oso­by nie­peł­no­spraw­nej to „insty­tu­cja”, któ­ra powin­na być powszech­nie dostępna.