Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Boc­cia — Jele­nio­gó­rza­nie na podium

boccia 2016 09 24 2758 1Czte­ro­oso­bo­wa dru­ży­na zawod­ni­ków Jele­nio­gór­skie­go Klu­bu Spor­to­wo-Reha­bi­li­ta­cyj­ne­go bra­ła udział w zawo­dach osób nie­peł­no­spraw­nych w boc­ci w dniach 22–25.09.2016 w Mausz Ostrów (Gdań­skie).

W impre­zie wzię­ło udział 60 osób nie­peł­no­spraw­nych z Gdan­ska, Sie­dlec, Byd­gosz­czy, Giżyc­ka, Lębor­ka, Szcze­ci­na, Gru­dzią­dza i Jele­niej Góry. 

Boc­cia to dyna­micz­na gra kula­mi, rzu­ca­ny­mi po 6 szt. kolor czer­wo­ny i nie­bie­ski do bia­łej kuli tzw. Jack. Wygry­wa dru­ży­na lub oso­ba, któ­ra umie­ści swo­je kule naj­bli­żej Jac­ka (kuli bia­łej). Roz­gry­wa się 4- 6 rund gry.

Bar­dzo dobrze wypa­dli nasi zawod­ni­cy zaj­mu­jąc w grze dru­ży­no­wej 3 miej­sce za Szcze­ci­nem i Gru­dzią­dzem, poko­nu­jąc eki­py z Sie­dlec, Byd­gosz­czy, Giżyc­ka, boccia 2016 09 Gdań­ska. Sklad dru­ży­ny: Bro­ni­sła­wa i Zdzi­sław Koło­dziej, Kry­sty­na Żuryńska.

W grach indy­wi­du­al­nych roze­gra­no mecze dla gru­py wóz­ko­wi­czów i pozo­sta­łych nie­peł­no­spraw­nych ruchowo,rzucających z pozy­cji sie­dzą­cej. Bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wał się nasz wete­ran spor­tu nie­peł­no­spraw­nych Wik­tor Żuryń­ski zwy­cię­ża­jąc w tur­nie­ju przed repre­zen­tan­tem Lębor­ka i Siedlec.

Boc­cia to dyna­micz­na dys­cy­pli­na, któ­ra szyb­ko roz­wi­ja się w Pol­sce, a gra się na Pra­olim­pia­dach od 1992r., boccia 2016 09 24 2756ostat­nio w RIO. Klub będzie roz­wi­jał tę grę dla osób nie­peł­no­spraw­nych, a zwłasz­cza z pora­że­nia­mi mózgo­wy­mi na wóz­kach oraz inny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi ruchowymi.

Zaję­cia zapla­no­wa­no w szko­le nr 11 w sobo­ty godz.12 00, zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych do zapo­zna­nia się z grą — dys­cy­pli­ną sportową.

Kon­takt tel. 601 95 25 60.