Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w gro­nie Lide­rów 25-lecia PFRON

nagrody25 lecie aMiło nam poin­for­mo­wać, że Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób nie­peł­no­spraw­nych zna­lazł się w gro­nie lau­re­atów Lide­rów 25-Lecia PFRON. W kate­go­rii dostęp­ność zaję­li­śmy dru­gie miej­sce – mówi Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor pro­jek­tów PFRON. Do kon­kur­su zgło­szo­no ponad 70 osób i orga­ni­za­cji spo­śród ponad 1000 korzy­sta­ją­cych z róż­nych form dofi­nan­so­wa­nia PFRON. 

Kon­kurs Lider 25-lecia PFORN zor­ga­ni­zo­wa­no w 25 rocz­ni­cę pierw­szej usta­wy Sej­mu RP o zatrud­nie­niu i reha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych. Był to począ­tek współ­cze­sne­go sys­te­mu wspie­ra­nia tego śro­do­wi­ska w Pol­sce. Usta­wa stwo­rzy­ła nowe szan­se dla funk­cjo­no­wa­nia osób nie­peł­no­spraw­nych w codzien­nym życiu i w rehabilitacji.

Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej we współ­pra­cy z Pań­stwo­wym Fun­du­szem Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych ogło­si­ło ple­bi­scyt na Lide­rów 25-lecia – tych, któ­rych dzia­ła­nia, pomy­sły i ini­cja­ty­wy szcze­gól­nie przy­czy­ni­ły się do roz­wo­ju sys­te­mu wspar­cia Osób Niepełnosprawnych.

Kan­dy­da­tów moż­na było zgła­szać w 5 kate­go­riach: Dostęp­ność, Edu­ka­cja, Sport, Pra­co­daw­ca, Kultura.

Wybo­ru Lide­rów doko­na­ła Kapi­tu­ła, zło­żo­na z Mini­ster Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du do Spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Pre­ze­sa nagrody25 lecie 1aZarzą­du Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Dyrek­to­ra Biu­ra Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du do Spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych, tak­że na pod­sta­wie wyni­ku gło­so­wa­nia internetowego.

Wyni­ki ple­bi­scy­tu ogło­szo­no 26 wrze­śnia 2016 na uro­czy­stej Kon­fe­ren­cji w Sej­mie oraz uro­czy­sto­ści w Teatrze Pal­la­dium w Warszawie.

Ofi­cjal­ne wrę­cze­nie tytu­łu Lide­ra 25-lecia PFRON Kar­ko­no­skie­mu Sej­mi­ko­wi Osób Nie­peł­no­spraw­nych nastą­pi w cza­sie uro­czy­sto­ści obcho­dów 15-lecia tej orga­ni­za­cji, któ­ra przy­pa­da na dni 11–15 paź­dzier­ni­ka br. W zor­ga­ni­zo­wa­nych przez nas KSO­Na­liach – mówi Wal­de­mar Wiśniew­ski, wice­pre­zes KSON – odbę­dzie się sze­reg imprez ple­ne­ro­wych w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym Ogro­dzie KSON. Oprócz poka­zów zdro­we­go gril­lo­wa­nia będą zawo­dy spor­to­we, zaję­cia rekre­acyj­ne, wyciecz­ka pie­sza w oko­li­ce Wzgó­rza Kościusz­ki oraz bal pod hasłem „Gdzie się podzia­ły tam­te pry­wat­ki”. Głów­ną czę­ścią uro­czy­sto­ści będzie Gala 15-lecia w Teatrze Zdro­jo­wym w Cie­pli­cach w dniu 14 paź­dzier­ni­ka. KSO­Na­lia zosta­ły obję­te patro­na­tem Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, Pre­ze­sa PFRON, Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry, któ­rzy potwier­dzi­li swo­ją obec­ność na uroczystości.

nagrody25 lecie 2aTo wiel­ka satys­fak­cja – mówi Sta­ni­sław Schu­bert Pre­zes KSON – dla wszyst­kich orga­ni­za­cji two­rzą­cych Sej­mik i ich wolon­ta­riu­szy. A dzi­siaj wszyst­kim tym, któ­rzy odda­li gło­sy na naszą orga­ni­za­cję poprzez inter­ne­to­we wypeł­nie­nie ankie­ty, ser­decz­nie dziękujemy.