Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ope­ra­cje zaćmy po cze­sku czy­li o dyrek­ty­wie UE o trans­gra­nicz­nej opie­ce zdro­wot­nej w praktyce

okoaTrans­gra­nicz­na opie­ka zdro­wot­na ozna­cza opie­kę zdro­wot­ną świad­czo­ną lub prze­pi­sa­ną w pań­stwie człon­kow­skim UE innym niż pań­stwo człon­kow­skie ubez­pie­cze­nia. Tzw. dyrek­ty­wa trans­gra­nicz­na powsta­ła w celu ulep­sze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­nej z pod­sta­wo­wych zasad zjed­no­czo­nej Euro­py — swo­bo­dy prze­pły­wu usług.

Ma ona na celu zapew­nie­nie reali­za­cji swo­bo­dy prze­pły­wu usług w sfe­rze opie­ki zdro­wot­nej na tery­to­rium Unii Euro­pej­skiej poprzez stwo­rze­nie moż­li­wo­ści korzy­sta­nia ze świad­czeń zdro­wot­nych w innym pań­stwie człon­kow­skim UE oraz moż­li­wo­ści uzy­ska­nia przez pacjen­ta zwro­tu kosz­tów takich świad­czeń od publicz­ne­go sys­te­mu ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go, któ­re­mu on podlega.

Z trans­gra­nicz­nej opie­ki zdro­wot­nej mogą korzy­stać pacjen­ci, któ­rzy mają pra­wo do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych w Pol­sce. Pacjent nie musi infor­mo­wać NFZ ani innych pol­skich insty­tu­cji o tym, że wybie­ra się za gra­ni­cę, by się tam pla­no­wo leczyć, jeże­li lecze­nie nie trwa dłu­żej niż jeden dzień. W więk­szo­ści przy­pad­ków nie musi też uzy­ski­wać ich uprzed­niej zgo­dy. Sytu­acje, w któ­rych warun­kiem zwro­tu przez NFZ kosz­tów świad­cze­nia zre­ali­zo­wa­ne­go w ramach trans­gra­nicz­nej opie­ki zdro­wot­nej jest uzy­ska­nie wcze­śniej­szej zgo­dy Fun­du­szu są pre­cy­zyj­nie okre­ślo­ne w roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Zdrowia.

W ramach trans­gra­nicz­nej opie­ki zdro­wot­nej pacjen­ci mogą korzy­stać z tych świad­czeń, któ­re przy­słu­gu­ją im w Pol­sce. To ozna­cza, że NFZ zwra­ca kosz­ty tych świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej, któ­re znaj­du­ją się w tzw. koszy­kach świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych (czy­li są wymie­nio­ne w roz­po­rzą­dze­niach mini­stra zdro­wia) i tyl­ko tyle, ile pła­ci za nie pol­skim przy­chod­niom i szpitalom.oko1a

Od kwiet­nia 2015 roku w Jele­niej Górze dzia­ła Fun­da­cja Insty­tut Rewa­li­da­cji, któ­rej głów­nym celem jest pro­wa­dze­nie wszech­stron­nych dzia­łań na rzecz likwi­da­cji barier pomię­dzy oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi, a resz­tą spo­łe­czeń­stwa. W sze­ro­kim zakre­sie celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji znaj­du­ją się też dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny i pro­mo­cji zdro­wia. Moż­na tutaj uzy­skać m.in. infor­ma­cje doty­czą­ce sto­so­wa­nia prze­pi­sów dyrek­ty­wy trans­gra­nicz­nej w prak­ty­ce. W ramach swo­jej dzia­łal­no­ści, mając na uwa­dze uła­twie­nie dostę­pu pol­skim pacjen­tom do świad­czeń medycz­nych w ramach współ­pra­cy trans­gra­nicz­nej, zgod­nie ze wspo­mnia­ną Dyrek­ty­wą oraz imple­men­tu­ją­cą ją usta­wą, Fun­da­cja nawią­za­ła współ­pra­cę z pro­fe­sjo­nal­ny­mi pod­mio­ta­mi zaj­mu­ją­cy­mi się ope­ra­cja­mi i zabie­ga­mi medycz­ny­mi w zakre­sie dys­funk­cji narzą­du wzro­ku. Pod­mio­ty te, usy­tu­owa­ne w Repu­bli­ce Cze­skiej w pobli­żu gra­ni­cy z Pol­ską, posia­da­ją nie­zbęd­ną wie­dzę i doświad­cze­nie oraz bazę w zakre­sie pro­wa­dze­nia lecze­nia wszel­kich dys­funk­cji narzą­du wzro­ku. Z moż­li­wo­ści wyjaz­du na ope­ra­cję usu­nię­cia zaćmy za pośred­nic­twem Fun­da­cji sko­rzy­sta­ło od lip­ca 2015 roku kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re nie kry­ją zado­wo­le­nia z krót­kie­go cza­su ocze­ki­wa­nia, pro­fe­sjo­na­li­zmu cze­skie­go per­so­ne­lu oraz ter­mi­nu uzy­ska­nia refun­da­cji z NFZ, któ­rej wyso­kość w 2016 roku to 2.111,15 PLN.

Andrzej S. Jele­nia Góra: Dopie­ro po tych ope­ra­cjach zoba­czy­łem, jakie kolo­ry mają kwia­ty w domu. Od czte­rech lat nie mogłem jeź­dzić samo­cho­dem po zmierz­chu, teraz nie sta­no­wi to żad­ne­go problemu. 

Tade­usz Z. Cie­pli­ce: Gdy­by nie moż­li­wość wcze­śniej­szej ope­ra­cji zapew­ne był­bym uwię­zio­ny w domu na 4 lata, a tak mogę nor­mal­nie funk­cjo­no­wać. Jestem pod wra­że­niem podej­ścia do pacjen­ta i warun­ków, jakie są w kli­ni­ce. Kul­tu­ral­na i szyb­ka obsłu­ga, towa­rzy­szą­cy nam na każ­dym kro­ku tłu­macz, ocze­ki­wa­nie na zabieg w kom­for­to­wych warunkach. 

Punkt infor­ma­cyj­ny zlo­ka­li­zo­wa­ny jest w sie­dzi­bie Fun­da­cji Insty­tut Rewa­li­da­cji w Jele­niej Górze przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a (budy­nek Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych) i czyn­ny jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 10:00 — 16:00
tele­fon: 533734343, 75 7524254
e‑mail: biuro@instytut rewalidacji.eu

J. Wie­lo­cha