Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Komu­ni­kat Orga­ni­za­cyj­ny XII Pucha­ru Zie­mi Lubel­skiej w Bry­dżu Sportowym

bridge clubOrga­ni­za­tor:
Sto­wa­rzy­sze­nie “Cross” War­sza­wa Klub Spor­to­wy Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych „Het­man” Lublin.

Ter­min i miej­sce:
Od kola­cji 21.10. do śnia­da­nia 24.10.2016r.w Hote­lu „Impe­rium” w Fir­le­ju k/Lublina Dojazd z Lubli­na: Z Dwor­ca Głów­ne­go PKP Lublin auto­bu­sem miej­skim MPK nr. 1 do Dwor­ca Głów­ne­go PKS ( Ale­ja Tysiąc­le­cia ) a następ­nie auto­bu­sem PKS lub busem do Fir­le­ja. Wysia­dać na przy­stan­ku Fir­lej 1 – przy ośrod­kach i przejść do przo­du ok. 200m. Po lewej stro­nie.. (czas prze­jaz­du – ok. 40 min.).

Uczest­nic­two:brydz
W tur­nie­ju mogą brać udział człon­ko­wie klu­bów Sto­wa­rzy­sze­niu CROSS, posia­da­ją­cych znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści z dys­funk­cji wzro­ku, zgło­szo­nych przez Klu­by. Wszy­scy wpła­ca­ją wpi­so­we do tur­nie­ju po 30 zł plus 30 zł inne kosz­ty Sto­wa­rzy­sze­nia Dodat­ko­we oso­by płat­ne po 150 zł. Wszyst­kie opła­ty nale­ży doko­nać gotów­ką u koor­dy­na­to­ra. Zwy­cięz­cy otrzy­ma­ją pamiąt­ko­we pucha­ry, dyplo­my oraz upominki.

Sys­tem roz­gry­wek:
Dwie sesje na maxy, dwie sesje na impy W trak­cie tur­nie­ju obo­wią­zu­ją prze­pi­sy PZBS.

Zgło­sze­nia:
Do 14.10.2016.r. tele­fo­nicz­nie 663–76-42–09 lub e‑mailem: mczhetman@poczta.onet.pl .
W zgło­sze­niu nale­ży podać nazwi­sko i imię , pesel, gru­pę inwa­lidz­ką. Nale­ży przy­wieźć kse­ro orze­cze­nie o stop­niu niepełnosprawności.

Odpra­wa tech­nicz­na:
O godzi­nie 19 po kola­cji w dniu 21.10.2016r.

Zada­nie jest dofi­nan­so­wa­ne przez Mini­ster­stwo Spor­tu i Tury­sty­ki ze środ­ków Fun­du­szu Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fizycz­nej oraz przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach reali­za­cji pro­jek­tu: “Wspól­ny start 2016 (…)”.

Ze spor­to­wym pozdro­wie­niem koor­dy­na­tor Michał Czarski