Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Biu­ro posłan­ki Elż­bie­ty Stę­pień już otwarte

Stępień biuro poselskie aW minio­ny pią­tek w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych otwar­to uro­czy­ście spo­łecz­ne biu­ro posel­skie Elż­bie­ty Stę­pień – posłan­ki Nowo­cze­snej. To nie pierw­sza taka pla­ców­ka na tere­nie nasze­go obiek­tu. “Dyżu­ry posel­skie w spo­łecz­nych biu­rach posel­skich w KSO­Nie są już tra­dy­cją” — mówił pre­zes Sta­ni­sław Schu­bert — “Czym wię­cej nagła­śnia­nia pro­ble­mów śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych tak­że na forum Sej­mu tym lepiej dla wszyst­kich miesz­kań­ców nasze­go regio­nu, w tym oczy­wi­ście niepełnosprawnych.”

Posłan­ka Elż­bie­ta Stę­pień nie ukry­wa, że chcia­ła­by być gło­sem osób nie­peł­no­spraw­nych w Sej­mie. “Mamy podob­ną linię poglą­do­wą na kwe­stie spo­łecz­ne, pomoc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i potrze­bu­ją­cym. Jest nam po dro­dze” – wyzna­ła posłan­ka Nowo­cze­snej. Doda­ła, że rola jaką peł­ni jest rolą słu­żeb­ną i toStępień biuro poselskie1 a przede wszyst­kim służ­ba obywatelom.

W otwar­ciu biu­ra wzię­li udział m.in. samo­rzą­dow­cy: sta­ro­sta powia­tu jele­nio­gór­skie­go Anna Konie­czyń­ska i wójt Jeżo­wa Sudec­kie­go Edward Dudek. Spo­łecz­ne biu­ro będzie otwar­te dla wszyst­kich potrzebujących.

Stępień biuro poselskie2 aZ posłan­ką Elż­bie­tą Stę­pień będzie moż­na spo­tkać się po wcze­śniej­szym umó­wie­niu w sie­dzi­bie KSON przy ul. 

Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze.

 

 

Infor­ma­cje w mediach:

• Stri­meo: http://strimeo.tv/film/politycy-pomagaja-niepelnosprawnym

• Jelonka.com: http://www.jelonka.com/news,single,init,article,64953

• Muzycz­ne Radio: http://www.muzyczneradio.com.pl/17067,wiadomosci,nowe-biuro-poselskie-w-jeleniej-gorze.html