Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

15 lat KSON

patronat p Zawiła 1Hono­ro­wy Patro­nat nad 15-leciem ist­nie­nia Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych – „Kso­na­lia” objął Pre­zy­dent Jele­niej Góry Pan Mar­cin Zawiła. 

Ser­decz­nie dziękujemy!

To już dru­gi patro­nat nad tym jubi­le­uszem po patro­na­cie przez Pre­ze­sa PFRON Rober­ta Kwiatkowskiego.