Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­pacz dostęp­ny dla wszystkich

Sza­now­ni Państwo! 

Nasza fun­da­cja orga­ni­zu­je week­en­do­wy wyjazd tury­stycz­ny pod hasłem KAR­PACZ DOSTĘP­NY DLA WSZYST­KICH, dedy­ko­wa­ny stu­den­tom z niepełnosprawnościami. 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zamiesz­cza­my poniżej.

 Fun­da­cja Dobry Cel Fun­da­cja Dobry Cel orga­ni­zu­je w ter­mi­nie 14 – 16 paź­dzier­ni­ka week­en­do­wy wyjazd tury­stycz­ny pod hasłem KAR­PACZ DOSTĘP­NY DLA WSZYSTKICH.

Jeśli:
• jesteś stu­den­tem ze znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści
• miesz­kasz lub stu­diu­jesz w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim, ślą­skim albo opol­skim
• chcesz dobrze zain­we­sto­wać 70 zło­tych (taki jest koszt wyjaz­du dla jed­nej oso­by) to zna­czy, że cze­ka­my na Two­je zgłoszenie!

Trzy dni zwie­dza­nia Kar­pa­cza i oko­lic albo spę­dzo­ne na bło­gim odpo­czyn­ku w cał­ko­wi­cie przy­sto­so­wa­nym hote­lu RELAX – wybór nale­ży do Cie­bie!
Zapew­nia­my tak­że prze­jazd na tra­sie Wro­cław – Kar­pacz – Wro­cław spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nym busem.
Jeśli chcesz, możesz zabrać ze sobą przy­ja­cie­la, zna­jo­me­go albo kogoś z rodziny.

Szcze­gó­ło­wy pro­gram wyjaz­du oraz doku­men­ty potrzeb­ne do reje­stra­cji znaj­dziesz na stro­nie www.dobrycel.pl .
Wszel­kich infor­ma­cji udzie­la tak­że Krzy­siek 500 457 181.